Подключите Ваш компьютер к проекту распределённых вычислений!
Этим Вы окажете большую помощь науке и медицине.
См. подробнее: http://solidstate.karelia.ru/~yura/pyldin/yura/computing.htm


<< Вернуться к содержанию

Файл UNIPAS.TXT
===========================================================================


  UniPascal е реализация на езика Pascal на микрокомпютърите от
типа Пълдин 601/601А.
  При реализирането му се използува така наречения смесен метод
- компилация до междинен псевдо код и след това интерпретация на
този код. Ефекта от избора на този вид реализация е в
намаляването на обема на генерирания псевдо код (от 2 до 5 пъти в
сравнение с 16 битовите компютри от типа на IBM PC), което при
сравнително ограниченото количество памет е особено съществено
предимство.
  По начина си на реализация UniPascal донякъде прилича на
широко разпространения UCSD Pascal, но по възможности далеч
го надхвърля и се приближава до една друга също широко
разпространена реализация на Pascal, но за 16 битови
микрокомшютри, а именно до Turbo Pascal. Нещо повече при
проектирането на езика е взета в предвид общата насоченост на
микрокомютъра Пълдин като по-малък брат на IBM PC и UniPascal има
силна съвместимост с Turbo Pascal - една от най-добрите
реализации на Pascal за IBM PC.
  Ако трябва да направим сравнение между UniPascal и вече
цитираните UCSD Pascal и Turbo Pascal, трябва да кажем че
UniPascal превъзхожда UCSD Pascal по всички параметри и отстъпва
на Turbo Pascal по бързодействие, но не трябва да се забравя, че
той работи на значително по-слаб клас микрокомпютри.
  UniPascal се придържа към ISO стандарта на Pascal, като в
болшинството случаи представлява надмножество на този стандрат.
  В досегашните версии на UniPascal от ISO стандарта не са
реализирани само съвместяемите масиви параметри и предаването на
процедури и функции като параметри.

  От възможностите и особенностите на UniPascal внимание
заслужават следните:
  ¦ два типа условна компилация, позволяващи да се постигне
   почти пълна съвместимост с другите реализации на Pascal;
  ¦ практически пълна съвместимост на файловете с данни
   използувани от UniPascal и тези от реализациите на Pascal и
   от други езици за програмиране за IBM PC;
  ¦ автоматично поддържане на овърлейни процедури и функции;
  ¦ разрешаването на константни изрази в декларациите;
  ¦ 16 и 32 битова целочислена аритметика;
  ¦ 32 битова реална аритметика по IEEE стандарт;
  ¦ поддръжка на стандартния тип string, за обработване на
   символна информация;
  ¦ широк набор стандартни процедури и функции (надстройка на
   ISO стандарта) позволяващи удобна работа на програмиста и
   ускоряване изпълнението на програмата;
  ¦ интерпретатора на междинния код се разпространява на ROM,
   който, поради архитектурата на микрокомпютъра Пълдин, не
   отнема на потребителя нито байт от свободната памет;
  ¦ практически всички системни програми съществуват в cross
   варианти работещи на IBM PC и при желание на потребителя
   могат да бъдат включени в дистрибутивния пакет, което
   позволява разработката на голяма част от програмното
   осигуряване да се извършва на по-мощни компютри;
  ¦ на дистрибутивния диск ще намерите повече от 20 примерни
   програми написани на UniPascal.

  От версия 1.10 нататък са реализирани и следните съществени
възможности, липсващи в предишните версии:
  ¦ разделно модулна компилация, реализирана чрез използуване
   на модули (unit - както е в UCSD и Turbo Pascal);
  ¦ удобна връзка с подпрограми написани на асемблер.

  Освен това в момента се разработват следните помощни програми:
  ¦ оптимизатор на програмите написани на UniPascal, намаляващ
   генерирания код и ускоряващ работата им;
  ¦ програми за статистическо измерване на времето и честотата
   на използуване на процедурите по време на работа на Pascal
   програма, което дава възможност за по-добра оптимаизация на
   алгоритмите от старана на програмиста.Файл CALLASM.
============================================================================


   Параметрите се предават чрез стека в обратен ред, т.е. последния параметър
е на върха на стека. Големината на параметрите е кратна на дума (2 байта).
Функциите връщат резултата си в стека (една или две думи). Всички типве данни
се представят в Negative Byte Sex (първо младшия после старшия байт), с
изключение на указателите (адресите) те са в нормалния за процесора Positive
Byte Sex (първо старшия после младшия байт).
   NB: На върха на стека се намира return address където трябва да се върне
подпрограмата на асемблер и едва след него са параметрите. За целта трябва да
се спаси този адрес и после да се извадят параметрите (евентуално на излизане
да се напъха резултата на функцията). Възможно е и друго решение: адреса от
вурха на стека се изхвърля с две инструкции INS и после връщатането става чрез
jmp $befe.
  Вид на параметрите:
  1) по стойност
   a) всички параметри с големина до две думи (4 байта) ако не са от тип
     string[?] се предават директно в стека;
   б) за всички останали (string и по-големи от две думи) се предава адрес;
  2) по адрес (VAR)
   а) ако типа е STRING (само STRING без описател за дължина) се предават
     две думи първо в стека е пъхнат адреса на променливата и след него
     (т.е. отгоре му) се намира спецификатора за дължина на фактическия
     параметър. Пример: procedure bz(var s: string);
     се вика BZ(sss); където var sss: string[77];
     тогава в стека след адреса е напъхана дума в която пише 77.
   б) за другите е ясно (предава се адреса им);
  3) константни (const) аналогично на тези по стойност.

Внимавай с пакетирането.Файл CFILE.
===============================================================================


-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- Описание на YcodeFile ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

  Първите няколко байта от всеки YcodeFile са със следния строго фиксиран
формат. Даденото съдържание обикновено се отнася до Пълдинската реализация.

offset  size съдържание    Описание
------------------------------------------------------------------------------
        ------¦     Всеки YcodeFile ТРЯБВА да съдържа в първите си
$0000 2 bytes Lc0 deL     два байта $c0 $de (code).
        +--+---
$0002 1 byte L10L       Големина на една дума в битове      ($10)
        +--L
$0003 1 byte L00L       Byte sex (0 - negative).         ($00)
        +--+--¦
$0004 2 bytes L01 xxL     Version (Major.Minor) на вида на YcodeFile.
        +--+--L
$0006 2 bytes L00 00L     Unused. обикновено има 0.        ($0000)
        +--+--L
$0008 1 word L20 00L     Големина на параграф (32 байта) даден в Bsex-
        +--+--L
$000a 1 word L00 02L     Големина на блок (512 байта) даден в Bsex-
        +--+--L
$000c 1 word Lxx xxL     Номер на параграф в който е записан
        +--+--L     Module Descriptor на първия модул.
$000e     | U |     версия 1.00 на codefile това е unused до края
        | n |     на параграфа а за следващите версии > 1.00
 .      | u |     се използуват последните 4 или 8 байта
 :      | s |     взависимост от версията (ако е > $80 то 8bytes)
        | e |
$0017     | d |
        +-----+-----¦
$0018 LongWrd L Check Sum L  CheckSum of a file (if MinVer > $80)
        +--+--+--+--L
$001c LongWrd L serial No L  serial number (Compiler/Linker/Optimizer)
        L--+--+--+---

------------------------------ Module Descriptor ------------------------------
------------------------¦
L module name 8 chars  L    Име на модула. 8 буквено.
+--+--+--+--+--+--+--+---
L Ver L (word)         Версия на модула(все още има само 0 обикновено)
+--+--L
LDate L (2 bytes)       Дата на компилация (на interface частта)
+--+--L
LTime L (2 bytes)       Време (час, мин ...) на компилация
+--+--L
LNext L (word)         Номер на параграф на следващия ModuleDescriptor
+--+--L
LMseg L (word)         Номер на параграф на главния сегмент
+--+--L
LLang L (2 bytes)       Език на който е написан.
+--+--L
LCstrtL (word)         Информация за компилатора. Начален блок на
+--+--L             interface парчето. (Block No)
LCsizeL (word)         Информация за компилатора. Дължина на
+--+--L             interface парчето. (in bytes)
LUsageL (word)         Offset of first paragraph in usage list
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+---
LNeL   (byte)         брой външни сегменти (модули/units/)
+--L
LNiL   (byte)         брой вътрешни сегменти (сегментни процедури)
L---

Пояснения: Версията, датата и времето на модула се вземат от неговия interface.
Те се използуват при следния случай: Нужен ни е модул X, в такъв случай търсим
такъв (как това е отделен въпрос) и когато намерим модул със същото име
проверяваме версията
 ако версията съвпада
   то и датата и времето трябва да съвпадат иначе не сме намерили това което
   ни трябва и търсим друг удовлетворяващ изискванията.
 ако версиите са различни, но версията на намерения е по-голяма от версията на
   търсения, и ако датата и времето на намерения са по-големи от тези на
   търсения то този модул ни върши работа и си го прибираме.
 във всички останали случай намерения модул не ни върши работа и трябва да
   потърсим друг удовлетворяващ изискванията за съвместимост.

Language:това е една дума в която ако я представим като полубайтове ще получим:

 ------------- Главен номер на езика: 0 - асемблери (native code)
 L                  1 - Pascal.
 L  --------- Подномер на езика.
 L --+-¦
----T---¦
LX YLx yL
L-+-+-+--

  Номер език $0000 е невалиден.

  Номер $01xx - е запазен за MC6800 native code
     $02xx - е запазен за MCS6502 native code

  Номер $1Xxx - е запазен за Pascal.

  Номер $2Xxx - е запазен за Modula-2.

--------T-------¦
L HiByte LowByteL  Date: заема два байта и описанието е дадено побитово
L+++++++++++++++-
L--T---+-T-+-T---
  L   L  L------ day     (1..31)  (5 bits)
  L   L---------- month    (1..12)  (4 bits)
  L---------------- year - 1980 (0..127) (7 bits)

--------T-------¦
L HiByte LowByteL   Time: заема два байта и описанието е дадено побитово
L+++++++++++++++-
L--T-+---T-+-T---
  L   L  L------ sec / 2 (0..29)  (5 bits)
  L   L---------- min   (0..59)  (6 bits)
  L---------------- hour  (0..23)  (5 bits)

------------------------------- Usage Paragraph -------------------------------
------------------------¦
L module name 8 chars  L    Име на модула. 8 буквено.
+--+--+--+--+--+--+--+---
L Ver L (word)         Версия на модула(все още има само 0 обикновено)
+--+--L
LDate L (2 bytes)       Дата на компилация (на interface частта)
+--+--L
LTime L (2 bytes)       Време (час, мин ...) на компилация
+--+--L
LNext L (word)         Номер на параграф на следващия UsageParagraph
+--+--L
L   L \
+--+--L \
L   L  \
+--+--L  \
L   L   \
+--+--L   \
L   L    \
+--+--L    >       unused now
L   L    /
+--+--L   /
L   L   /
+--+--L  /
L   L  /
+--+--L /
L   L /
L--+---

----------------------------- Segment Descriptor ------------------------------

------------------------¦
L segment name 8 chars L    Име на сегмента. 8 буквено. Използува се само
+--+--+--+--+--+--+--+---    само за проверка за вярност .
LStartL (word)         Start block of a code segment
+--+--L
LSize L (word)         Size in bytes of a code segment
+--+--L
LNo  L (word)         Segment No (0 for main)
+--+--L
LNext L (word)         Next Segment (pragraph No)
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
L--+---

----------------------------- Описание на сегмент -----------------------------

       ---------------------------------------------------------¦
       L-------------------------------------------¦      L
       LL-------------------------¦        L     | L
       LLL            V        V     | V
-----------------T----------------------T----------------T-----------T--------¦
L Segment Header L Ycode for Procedures L ProcDictionary L ConstPool L RelTbl L
L----------------+----------------------+----------------+-----------+---------
          ^  ^   ^     L L   L         | cut this
          L  L   L----------- L ... L         | after
          L  L--------------------   L         relocation
          L--------------------------------

=== Segment Header Info (32 байта) ===

------------------------¦
L segment name 8 chars L    Име на сегмента. 8 буквено. Използува се
+--+--+--+--+--+--+--+---    само за проверка за вярност.
L10L   (byte)         големина на думата в битове (16)
+--L
L00L   (byte)         byte sex (0 - negative)
+--+--¦
L01.00L (2 bytes)       Ycode version (major.minor)
+--+--L
LTsizeL (word)         Total size (in bytes без тези 32 байта header),
+--+--L             но + дължината на ConstPool
LCsizeL (word)         Const Pool size. (in bytes)
+--+--L
| . |             10 неизползувани (засега) байта
| : |
+-----L
LRelctL (word)         Pointer to Relocation Tables
+-----L
LPdictL (word)         Pointer to ProcDictionary
+--+--L
LCPoolL (word)         Pointer to Const Pool
L--+---

Както се вижда от диаграмата местата на ProcDictionary, ConstPool и процедурите
се получават от разните му там указатели. По тази ми ти причина те могат да
бъдат в произволен ред.

=== ProcDictionary ===

----T---T---T   ---¦
LN 0L p1L p2L ... pnL
L-+-+-+-+-+-+   -+--
 ^  ^  ^    ^
 L  L---+-- ... -+--- offset на съответната процедура от началото на сегмента
 L--------------------- общ брой процедури

=== ConstPool ===
засега представлява една сбирщина от байтове.

=== RelTbl (Relocation table) ===

 Relocation table представлява информация за relocate-ване на асемблерските
процедури (MC6800 Пълдин). Организирацията и е строго специфична за Пълдин.
Това са таблиците генерирани за всеки obj файл залепени една след друга, като
всяка от тях завършва с 0 и започва с отместване от началото на сегмента. Ако
отместването е отрицателно то това е и края на таблиците. От таблицата
генерирана от асемблера се изхвърлят първите два байта т.е. Nitems.

Забележка: Таблиците трябва да са последни защото след relocate се изхвърлят,
      като цялата памет след тях се освобождава.


=== Procedure ===

 --------------------------------------¦
 |  exit code of a procedure     |
->| exit:              |
| |  Ycode of a procedure.      |
| |                   |
L +-----T--------------------------------
L-Lexit L (word) ExitPtr: къде се скача ако се прави exit от тази процедура.
 +--+--L
 LPsizeL (word) ParamSize: колко байта параметри има процедурата.
 +--+--L
 LDsizeL (word) DataSize: колко байта данни има процедурата. (без Params)
 +--+---
 LLxL (byte) LexLevel: Лексическо Ниво на процедурата.
 +--L  ------------------------------------------------------------------
 LNoL (byte) ProcNo: Номер на процедурата: трябва да бъде който трябва
 L---         Използува се само за проверка за правилност
            Ако е 0 следователно процедурата е асемблерска и
            там важат други хави. Които са следните:
            Първия байт (както вече стана ясно) и втория е $00
            след това е кода на процедурката на Ассемблер.


-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- Описание на SYM файловете --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

        ------------------------------¦
$0000 10 bytes L U n i P a s c a l 00L идентификатор
        +--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
$000a 2 bytes L01 xxL             версия на SYM файл организацията
        +--+--+-----¦
$000c 4 bytes L serial No L          compiler's serial number
        +--+--+--+--+-----------¦
$0010 8 bytes L module name 8 chars  L
        +--+--+--+--+--+--+--+---
$0018 2 bytes L Ver L (word)
        +--+--L
$001a 2 bytes LDate L (2 bytes)
        +--+--L
$001c 2 bytes LTime L (2 bytes)
        +--+--L
$001e 2 bytes LdsizeL (word)         size of interfaced variables
        +--+---
$0020 1 byte L0xL              x = 0/1 (interface/
        +--L                   interface only) unit
$0021 1 byte LnnL              nn = number of external units
        +--+--------------------¦
    8 bytes L module name 8 chars  L  \
        +--+--+--+--+--+--+--+---  |
    2 bytes L Ver L (word)       \  Тази информация я има за всеки
        +--+--L            >    използуван UNIT (модул),
    2 bytes LDate L (2 bytes)      /  но без unit STANDARD.
        +--+--L           |
    2 bytes LTime L (2 bytes)     /
        +--+--L
$0022 2 bytes LCsizeL             Interfaced const pool size
        +--+--L
       /|   |             Large constants itself (Cpool)
    Csize < |   |               size in bytes = Csize
       \+--+---
        | |              Forward definitions
        | |              for all exported type Idents
        | |
        +--L
        LFFL              завършват с $FF
        +--L
        | |              Dump of all identifiers
        | |
        +--L
        LFFL              завършват с $FF
        +--L
        | |              Type definitions
        | |              for all exported types
        | |
        +--+--¦
        L$ffffL             свършват на $ffff
        L--+---

-------------------------------------------------------------------------------


Файл CONVENTI.
==============================================================================


          Съглашения при използуването на UniPascal

1. Разпределение на нулевата страница ($0000..$00ff)

 $0000..$007f - reserved for BIOS, UniBIOS & UniDOS
 $0080..$00af - reserved for UniPascal (don't touch)
 $00b0..$00df - work locations for UniPascal (can be used)
 $00e0..$00f0 - Free for use (never used by UniPascal Interpreter)

2. Обработване на специален тип файлове

        section $00aa
IOsize     ds   2    ; $aa - size
IObuff     ds   2    ; $ac - Buffer address
IOfile     ds   2    ; $ae - address of Pascal File variable
        endsФайл FPCODES.
==============================================================================


             Описание на FP instructions

OpCodeL Mnemonic L Description               L  Stack Status
------+----------+------------------------------------------+------------------
00..7fL SLR_0..7fL Short Load Real Constant         L { } -> { r }
   L     L r = кода на инструкцията - $40, т.е. товаL
   L     L са реалните константи -64.0 .. +63.0   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 80  L addR   L Add Reals.          r:= r2 + r1 L {r1, r2} -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 81  L subR   L Subtract reals.       r:= r2 - r1 L {r1, r2} -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 82  L mulR   L Multiply Reals.       r:= r2 * r1 L {r1, r2} -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 83  L divR   L Divide reals.        r:= r2 / r1 L {r1, r2} -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 84  L absR   L Absolute value of real    r:= abs(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 85  L negR   L Neagte real           r:= - r1 L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 86  L sqrR   L Square Real         r:= r1 * r1 L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 87  L sqrt   L Square Root of real     r:= sqrt(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 88  L sin   L Calculate SIN        r:= sin(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 89  L cos   L Calculate COS        r:= cos(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8a  L exp   L Calculate EXP        r:= exp(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8b  L ln    L Calculate LN         r:= ln(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8c  L Atan   L Calculate ArcTan      r:= atan(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8d  L intR   L get integer part of real   r:= int(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8e  L fracR  L get fraction part of real  r:= frac(r1) L { r1 } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8f  L randomR L generate random real number  r:= random L { } -> { r }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 90  L equR   L Compare reals (for = )    b:= r2 = r1 L {r1, r2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 91  L equR   L Compare reals (for <> )   b:= r2 <> r1 L {r1, r2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 92  L lesR   L Compare reals (for < )    b:= r2 < r1 L {r1, r2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 93  L leqR   L Compare reals (for <= )   b:= r2 <= r1 L {r1, r2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 94  L grtR   L Compare reals (for > )    b:= r2 > r1 L {r1, r2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 95  L geqR   L Compare reals (for >= )   b:= r2 >= r1 L {r1, r2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 96  L trunc  L Convert real to LongInt   i:= trunc(r) L { r } -> { li }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 97  L round  L Convert real to LongInt   i:= round(r) L { r } -> { li }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 98  L i2real  L Integer to real. Convert top of stack  L { i } -> { r }
   L     L integer number to 4 byte IEEE real    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 99  L c2real  L Cardinal to real. Convert top of stack  L { c } -> { r }
   L     L cardinal number to 4 byte IEEE real   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 9a  L l2real  L LongInt to real. Convert top of stack  L { li } -> { r }
   L     L LongInt number to 4 byte IEEE real    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 9b  L LwRcnst wL Load word as Real constant (convert cnst L { } -> { r }
   L     L from integer format to real).   r:= w L
------+----------+------------------------------------------+------------------

             Таблица на FPcode инструкциите

  г========T========T========T========T========T========T========T========+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
г==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
¦80¦ addR ¦ subR ¦ mulR ¦ divR ¦ absR ¦ negR ¦ sqr  ¦ sqrt ¦87¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦88¦ sin  ¦ cos  ¦ exp  ¦ ln  ¦ Atan ¦ intR ¦ fracR ¦ randomR¦8f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦90¦ equR ¦ neqR ¦ lesR ¦ leqR ¦ grtR ¦ geqR ¦ trunc ¦ round ¦97¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦98¦ i2real ¦ c2real ¦ l2real ¦ LwRcnst¦    ¦    ¦    ¦    ¦9f¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦ word ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
L==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
  L========¦========¦========¦========¦========¦========¦========¦========+
Файл LYCODES.
==============================================================================


           Описание на Long Ycode instructions

  При описанието се използуват същите означения както и при Ycode
инструкциите, за повече подробности виж там.

             Long Ycode instructions

OpCodeL Mnemonic L Description               L  Stack Status
------+----------+------------------------------------------+------------------
 08 L IOrslt  L Return IOresult             L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 09 L SetIOr  L Store <w> in IOresult          L { w } -> { }

------+----------+------------------------------------------+------------------
 0d L SNCI byteL Short Native code info          L { [?] } -> { }
   L     L Извикваме с jsr кода който е след това  L
   L     L и който е дълъг <byte> байта.   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 0e L NCI word L Native code info             L { [?] } -> { }
   L     L Извикваме с jsr кода който е след това  L
   L     L и който е дълъг <word> байта.   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 0f L UsrBpnt L User Breack Point            L { w } -> { }

------+----------+------------------------------------------+------------------
 12 L IdSrch  L Identifier Search (виж Lexical)     L { p } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 13 L Scan byteL Scan for char              L { ... } -> { i }
   L     L function Scan(ch: char;         L
   L     L        const buffer;       L
   L     L        offset: Cardinal;     L
   L     L        Limit: integer): integer; L
   L     L Търсим <Ch> в buffer започвайки от offsetL
   L     L позиция, и търсейки в Limit позиции,   L
   L     L ако Limit е < 0 търсим назад и връщаме  L
   L     L отрицателна стойност           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 14 L str2val bL string -> value             L { ... } -> { ? }
   L     L Convert packed array of byte to     L
   L     L  Numeric Value             L
   L     L function Str2Val(const Buff;       L
   L     L         Ndx, limit: cardinal;  L
   L     L         var Nchars: Cardinal): L
   L     L         (LongInt/Real);     L
   L     L <b>: IHUSxxxxx              L
   L     L   ^^^^________ allow sign       L
   L     L   |||_________ allow underscores   L
   L     L   ||__________ get hex number (if int)L
   L     L   |___________ int/real convert (0/1) L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 15 L val2str bL value -> string             L { ... } -> { }
   L     L Convert value to string         L
   L     L procedure Int2Str (Value: (LWord/LInt); L
   L     L          var s: string);    L
   L     L procedure Real2Str(Value: real;     L
   L     L          w: natural;      L
   L     L          var s: string);    L
   L     L <b>: negative/positive - real/longint  L
   L     L   0 - integer, 1 - LongWord,     L
   L     L   2 - Word, 3 - Byte         L
   L     L   $80 - exponential form,       L
   L     L   $81 - fraction form         L
   L     L                     L
   L     L незадължителния параметър w се дава само L
   L     L ако е нужно да се превръща от real    L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 18 L Qsearch L Queue Search               L { ... } -> { b }
   L     L function QueueSearch(Root: pointer;   L
   L     L     LinkOffs,            L
   L     L     SortOffs: Natural;       L
   L     L     var LastSrch: pointer;     L
   L     L     const SrchFor;         L
   L     L     Special: word): boolean;    L
   L     L Започвайки от Root търсим в списък като L
   L     L знаем че LinkOffs е отместване от    L
   L     L началото на този списък на полето в   L
   L     L което е записан указателя към следващия L
   L     L елемент от списъка, в SortOffs е записаноL
   L     L отместването на полето по което се търси,L
   L     L SrchFor е това което се търси. LastSrch еL
   L     L намереният елемент от списъка или    L
   L     L елемента след които трябва да включим  L
   L     L търсения елемент ако не е намерен.    L
   L     L Special: LSByte -            L
   L     L  %ABCDEFGH               L
   L     L  ^****^^^                L
   L     L  |  |||-> FGH = 100, 010, 000 -    L
   L     L  |     >, <, <> подредба      L
   L     L  ---------> 0/1 Packed/String      L
   L     L MSByte - Size of searched (packed only) L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 1a L compB  L compare bytes              L { ... } -> { w }
   L     L function Compare(limit: natural;     L
   L     L     const Src;           L
   L     L     SRCoffset: natural;      L
   L     L     const Dest;           L
   L     L     Destoffset: natural): natural; L
   L     L Сравняваме Src и Dest и връщаме     L
   L     L къде се различават            L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 20 L Lo_Hi bt L Get Lo/Hi byte/word           L
   L     L <bt> = $90 (hi word), $b0 (lo word)   L { dw } -> { w }
   L     L <bt> = $08 (hi byte), $18 (lo byte)   L { w } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 21 L Swap bt L SwapWord / LongSwap           L
   L     L <bt> = $90 (longswap)          L { dw } -> { dw }
   L     L <bt> = $08 (swap word)          L { w } -> { w }

------+----------+------------------------------------------+------------------
 26 L GetDate L get date and store in Day, Month, Year  L {^d,^m,^y} -> {}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 27 L GetTime L get time and store in s100, Sec, min,HourL{^s1,^s,^m,^h}->{}

------+----------+------------------------------------------+------------------
 34 L ULcase btL Up/Lo case char/string          L { ch } -> { ch }
   L     L ако <bt> A.....GH            L    or
   L     L     ^   ^^-- 0/1 char/string   L { addr } -> { }
   L     L     |   ---- 0/1 ASCII/ASCII + CYRL
   L     L     ---------- 0/1 Lo/UpCase    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 35 L delete  L Delete W chars starting from w position L {W,w,w0,s} -> {}
   L     L in string s (w0 - unused)        L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 36 L insert  L Insert s1 in s2 starting from pos w   L {W,w,s2,s1} -> {}
   L     L max string length (s2) is W       L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 37 L POS   L return start position of s1 in s2    L {s2, s1} -> { i }

------+----------+------------------------------------------+------------------
 38 L FillCh  L FillChar(buff, offset, count, ch)    L{w, w, w, p} -> {}
   L     L Запълваме count пъти с ch започвайки от L
   L     L адрес buff + offset.           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 39 L FillW  L FillWord(buff, count, word)       L{ w, w, p } -> { }
   L     L Запълваме count пъти с word започвайки отL
   L     L адрес buff, но този път пълним думи.   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 3a L MoveB  L Move(src, Soffs, dest, Sdest, sz)    L{w,w,p,w,p} -> {}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 3b L MoveW  L MoveWords(src, dest, size)        L{ w,Sp,Dp } -> { }

------+----------+------------------------------------------+------------------
 3e L dupW   L duplicate word             L{ w } -> { w, w }

------+----------+------------------------------------------+------------------
 40 L AbsI   L ABSolute value of Integer  i:= abs(i1) L { i1 } -> { i }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 41 L AbsL   L ABSolute value of LongInt  l:= abs(l1) L { l1 } -> { l }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 42 L NegI   L NEGative value of Integer    i:= -i1 L { i1 } -> { i }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 43 L NegL   L NEGative value of LongInt    l:= -l1 L { l1 } -> { l }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 44 L SqrI   L SQUare integer        i1:= i * i L { i } -> { i1 }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 45 L SqrC   L SQUare cardinal        c1:= c * c L { c } -> { c1 }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 46 L SqrL   L SQUare Long Integer      l1:= l * l L { l } -> { l1 }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 47 L Random btL Randon/Randomize <bt> = xy (two nybbles)L { X } -> { Y }
   L     L В стека X е с големина x бйата, а Y - y. L
   L     L има пет възможни случая bt = (xy):    L
   L     L $00 - randomize             L
   L     L $20 - initialize with word        L
   L     L $40 - initialize with longword      L
   L     L $02 - return random cardinal number   L
   L     L $22 - return random cardinal number < TOSL
   L     L $40 - това е нещо което вече не работи  L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 58 L GetWrds L GET WoRDS from heap           L { w } -> { p }
   L     L Allocate memory with size <w> words and L
   L     L return start address           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 59 LFreeWrds L FREE WoRDS from heap           L { w, p } -> { }
   L     L Free memory starting from address p and L
   L     L with size (in words) = w.        L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5a L Mark   L MARK heap state             L { } -> { p }
   L     L Return heap state            L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5b L Release L RELEASE marked heap           L { p } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5c L getW_d  L GET WoRDS from data stack        L { w } -> { p }
   L     L Allocate memory with size <w> words and L
   L     L return start address (but not on heap)  L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5d LfreeW_d  L FREE WoRDS from data stack        L { w, p } -> { }
   L     L Free memory starting from address p and L
   L     L with size (in words) = w. (not heap)   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5e L MaxAvl  L return size of largest free contigiuous L { } -> { w }
   L     L block of AVaiLable MEMory in words    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5f L MemAvl  L return size of AVaiLable MEMory in words L { } -> { w }
   L     L i.e. sum of all free blocks in heap   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 60 L Return  L RETURN from procedure          L { [?] } -> { }
   L     L В стека е възможно да е останала някаква L
   L     L боза и тя трябва да се изхвърли.     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 61 L Return1 L RETURN from function with one word value L {w, [?]} -> { w }
   L     L В стека (под return value) е възможно да L
   L     L е останала някаква боза и тя трябва да сеL
   L     L изхвърли.                L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 62 L Return2 L RETURN from function with dbl word value L {dw, [?]} -> {dw}
   L     L В стека (под return value) е възможно да L
   L     L е останала някаква боза и тя трябва да сеL
   L     L изхвърли.                L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 67 L XitFrom L eXIT FROM procedure No = bt2 from    L
   L bt1, bt2L segment No = bt1             L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 68 L SegInit bL INITialize SEGment number <b>.   L { [w] } -> { }
   L     L В стека има една дума само при b = $ff, L
   L     L т.е. това е случая на Init Standard unit L
   L     L и тази дума означава default in/out filesL
------+----------+------------------------------------------+------------------
 69 LSegFinit bL FINIT SEGment number <b>.         L { } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6a LChkSeg btL force run time error if seg <bt> is in  L { } -> { }
   L     L initialize                L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 6c LSegLoad btL Load resident segment (seg no in stack) L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6d LSegFree btL Free resident segment (seg no in stack) L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6e L Halt   L Terminate program execution       L { w } -> { }
   L     L Край на изпълнението на програмата, като L
   L     L думата от стека е exit code. Всъщност се L
   L     L прави exit(MainProgram).         L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6f L IReturn L RETURN from Initialize          L { [?] } -> { }
   L     Lако се намираме в инициализация на сегментL
   L     Lсе прави return а иначе не.        L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 70 LLFTjump...L Long For To jump (big, Rword)      L { w } -> { }
   L     L Ако локалната променлива с адрес big е  L
   L     L равна на върха на стека, не се прави нищоL
   L     L а ако не е равна то тя се увеличава и се L
   L     L изпълнява long jump.           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 71 LSFTjump...L Short For To jump (big, rel-)      L { w } -> { }
   L     L Ако локалната променлива с адрес big е  L
   L     L равна на върха на стека, не се прави нищоL
   L     L а ако не е равна то тя се увеличава и се L
   L     L изпълнява short jump.          L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 72 LLFDjump...L Long For Downto jump (big, Rword)    L { w } -> { }
   L     L Ако локалната променлива с адрес big е  L
   L     L равна на върха на стека, не се прави нищоL
   L     L а ако не е равна то тя се намалява и се L
   L     L изпълнява long jump.           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 73 LSFDjump...L Short For Downto jump (big, Rword)    L { w } -> { }
   L     L Ако локалната променлива с адрес big е  L
   L     L равна на върха на стека, не се прави нищоL
   L     L а ако не е равна то тя се намалява и се L
   L     L изпълнява short jump.          L
------+----------+------------------------------------------+------------------
74,75 L CjumpT...L Case jump by address table        L { w } -> { }
   L     L CjumpT min,max,ElseLab,array[0..max-min] L
   L     L                of Address;L
   L     L Хващаме думата от върха на стека и    L
   L     L сравняваме с min и max параметрите на  L
   L     L инструкцията, ако е между тях то вадим  L
   L     L min, умножаваме по две и получаваме   L
   L     L offset в таблицата jump-ваме по посоченияL
   L     L Address който е даден относно началото наL
   L     L ElseLab.                 L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 77 L Cjump ...L Case jump by value-address table     L { w } -> { }
   L     L Cjump big, ElseLab, array[1..big] of   L
   L     L            (Value, Address); L
   L     L Хващаме думата от върха на стека и    L
   L     L сравняваме с Value парчетата от таблицатаL
   L     L и ако не дай боже съвпадне то jump-ваме L
   L     L по сътоветния Address който е даден   L
   L     L относно началото на ElseLab.       L

------+----------+------------------------------------------+------------------
 7f LInitFor...L INITialize FOR loop (big, byte, (rw/r+)) L{w2,w1} ->{}/{w2}
   L     L На върха на стека има две думи които са L
   L     L пресметнатите изрази от for ?:= w1 to w2 L
   L     L параметъра на инструкцията byte: 0000xxyzL
   L     L xx - 11 - integer, 10 - cardinal for loopL
   L     L   01 longint (unimplemented),00 unusedL
   L     L y - 0/1 initialize to/downto loop    L
   L     L z - 0/1 третия параметър е rw/r+    L
------+----------+------------------------------------------+------------------

            Таблица на Long Ycode инструкциите

  г========T========T========T========T========T========T========T========+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
г==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
¦00¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦07¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦08¦ IOrslt ¦ SetIOr ¦    ¦    ¦    ¦ SNCI ¦ NCI  ¦ UsrBpnt¦0f¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ byte ¦ word ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦10¦    ¦    ¦ IdSrch ¦ Scan  ¦ str2val¦ val2str¦    ¦    ¦17¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦ byte  ¦ byte ¦ byte ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦18¦ Qsearch¦    ¦ compB ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦1f¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦20¦ Lo_Hi ¦ Swap  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ GetDate¦ GetTime¦27¦
¦ ¦ byte  ¦ byte  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦28¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦2f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦30¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ULcase ¦ delete ¦ insert ¦ pos  ¦37¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ byte ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦38¦ FillCh ¦ FillW ¦ MoveB ¦ MoveW ¦    ¦    ¦ dupW  ¦    ¦3f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦40¦ AbsI ¦ AbsL ¦ NegI ¦ NegL ¦ SqrI ¦ SqrC ¦ SqrL ¦ Random ¦47¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ byte ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦48¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦4f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦50¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦57¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦58¦ GetWrds¦FreeWrds¦ Mark ¦ Release¦ getW_d ¦ freeW_d¦ MaxAvl ¦ MemAvl ¦5f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦60¦ Return ¦ Return1¦ Return2¦    ¦    ¦    ¦    ¦ XitFrom¦67¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ bt, bt ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦68¦ SegInit¦SegFinit¦ ChkSeg ¦    ¦ SegLoad¦ SegFree¦ Halt ¦ Ireturn¦6f¦
¦ ¦ byte ¦ byte ¦ byte  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦70¦ LFTjump¦ SFTjump¦ LFDjump¦ SFDjump¦ CjumpT ¦ CjumpT ¦    ¦ Cjump ¦77¦
¦ ¦ bg, rw ¦ bg, r- ¦ bg, rw ¦ bg, r- ¦ ...  ¦ ...  ¦    ¦ ...  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦78¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦InitFor ¦7f¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦bg,bt,??¦ ¦
L==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
  L========¦========¦========¦========¦========¦========¦========¦========+
Файл OPCODES.
==============================================================================


             Описание на Ycode instructions

При описанието се използуват следните означения:
  { x, y, z } състояние на стека. На върха на стека е x под него y и т.н.
  { ... } -> { ... } стека преди и след изпълнението на инструкцията
            означението {} означава, че инструкцията не очаква
            нищо в стека (той може и да е празен), или че
            инструкцията не връща нищо в стека. Във всички случай
            се предполага че инструкцията вади каквото има в стека и
            после връща каквото се очаква от нея.

Елементите в стека се означават с букви като се използуват следните означения:

  w  - word.     (Negative Byte Sex)
  dw - double word. (Negative Byte Sex)

  b  - boolean.   Това е дума която ако е 0 значи имаме false инак true.
  i  - integer.   Това е дума (word), но със знак.
  c  - cardinal.   Това е 16 битово число без знак (word).
  li - long integer. Това е двойна дума, но със знак.
  p  - pointer.   Това е адрес. (Positive Byte Sex заради MC6800)
  r  - real.     Това е 4 байтово реално число в IEEE стандард
  s  - set.     Това е множество с дескриптор за дължина.

Параметрите на инструкциите се означават с:
  byte (bt) - byte parameter
  big  (bg) - big parameter
  word (w) - word (Bsex -)
  dw     - double word (Bsex -)
  rel+ (r+) - forward relative
  rel- (r-) - backword relative
  Rword (rw) - relative word
  prefix   - prfeix instruction

Забележка: Всъщност Byte Sex-а (разположението на старши - младши байт) зависи
      изцяло от компютъра. Тук за пълнота е описано положението при
      Пълдин реализацията.

                Ycode instructions

OpCodeL Mnemonic L Description               L  Stack Status
------+----------+------------------------------------------+------------------
00..0fL SLDC_x  L Short LoaD Constant <x>         L  {} -> { w }
   L     L Зарежда собствения си код в стека.    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
10..1fL SLDL_x  L Short LoaD Local word <x>        L  {} -> { w }
   L     L Зарежда локална дума с номер x в стека. L
------+----------+------------------------------------------+------------------
20..2fL SLDG_x  L Short LoaD Global word <x>        L  {} -> { w }
   L     L Зарежда глобална дума с номер x в стека. L
------+----------+------------------------------------------+------------------
30..37L SCXP_x btL Short Call eXternal Procedure No <bt>  L {params}-> {rslt}
   L     L Активиране на процедура с номер <bt>   L
   L     L намираща се в сегмент <x>. В стека са  L
   L     L параметрите й. След завършване на нейнотоL
   L     L изпълнение в стека остава резултата.   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
38..3fL SIND_x  L Short load INDirect word with offset <x>.L  { p } -> { w }
   L     L Зарежда в стека дума която се намира на L
   L     L адрес: p + 2*x (x е offset в думи)    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 40 L ADDw   L ADD Words.          w:= w2 + w1 L {w1, w2} -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 41 L SUBw   L SUBtract Words.       w:= w2 - w1 L {w1, w2} -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 42 L ANDw   L bitwize AND Words.     w:= w2 and w1 L {w1, w2} -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 43 L ORw   L bitwize OR Words.      w:= w2 or w1 L {w1, w2} -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 44 L XORw   L bitwize XOR Words.     w:= w2 xor w1 L {w1, w2} -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 45 L MULi   L MILtiply Integers.      i:= i2 * i1 L {i1, i2} -> { i }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 46 L DIVi   L DIVide Integers.      i:= i2 div i1 L {i1, i2} -> { i }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 47 L MODi   L MODulo Integers.      i:= i2 mod i1 L {i1, i2} -> { i }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 48 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 49 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 4a L ItoL   L convert Integer TO Long integer     L { i } -> { li }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 4b L WtoD   L convert Word TO Double Word       L { w } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 4c L DtoW   L convert Double word TO Word flush MSword L { dw } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 4d L MULc   L MILtiply Cardinals.     c:= c2 * c1 L {c1, c2} -> { c }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 4e L DIVc   L DIVide Cardinals.     c:= c2 div c1 L {c1, c2} -> { c }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 4f L MODc   L MODulo Cardinals.     c:= c2 mod c1 L {c1, c2} -> { c }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 50 L ADDd   L ADD Double words.     dw:= dw2 + dw1 L {dw1, dw2}-> {dw}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 51 L SUBd   L SUBtract Double words.  dw:= dw2 - dw1 L {dw1, dw2}-> {dw}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 52 L ANDd   L bitwize AND Double words dw:= dw2 and dw1L {dw1, dw2}-> {dw}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 53 L ORd   L bitwize OR Double words. dw:= dw2 or dw1 L {dw1, dw2}-> {dw}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 54 L XORd   L bitwize XOR Double words dw:= dw2 xor dw1L {dw1, dw2}-> {dw}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 55 L MULl   L MILtiply Long integers.  li:= li2 * li1 L {li1, li2}-> {li}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 56 L DIVl   L DIVide Long integers.  li:= li2 div li1 L {li1, li2}-> {li}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 57 L MODl   L MODulo Long integers.  li:= li2 mod li1 L {li1, li2}-> {li}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 58 L CNP byte L Call iNternal Procedure No <byte>     L{params} -> {rslt}
   L     L Активиране на процедура с номер <byte>  L
   L     L намираща се в същия сегмент. В стека са L
   L     L параметрите й. След завършване на нейнотоL
   L     L изпълнение в стека остава резултата.   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 59 L CXP b1,b2L Call eXternal Procedure No <b2> SegNo<b1>L{params} -> {rslt}
   L     L Активиране на процедура с номер <b2> от L
   L     L сегмент с номер <b1>. В стека са парамет-L
   L     L рите й. След завършване на нейното    L
   L     L изпълнение в стека остава резултата.   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5a L CGP byte L Call Global Procedure No <byte>      L{params} -> {rslt}
   L     L Активиране на процедура с номер <byte>  L
   L     L намираща се в Глобалния сегмент. В стека L
   L     L са параметрите й. След завършване на   L
   L     L изпълнението й в стека остава резултата. L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5b L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5c L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5d L FP prefixL FloatingPoint instructions prefix.    L { ? } -> { ? }
   L     L Всички инструкция за FP аритметиката   L
   L     L започват с така.             L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5e L StdIO  L STanDard I/O proc/funcs prefix      L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 5f L LYC   L Long Ycode instructions prefix      L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 60 L EQUw   L EQUal Words         b:= w1 = w2 L {w2,w1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 61 L NEQw   L Not EQual Words       b:= w1 <> w2 L {w2,w1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 62 L LESi   L LESs than Integers      b:= i1 < i2 L {i2,i1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 63 L LEQi   L Less than or EQual Integers b:= i1 <= i2 L {i2,i1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 64 L LESc   L LESs than Cardinals     b:= c1 < c2 L {c2,c1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 65 L LEQc   L Less than or EQual Cardinals b:= c1 <= c2L {c2,c1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 66 L EQUptr  L EQUal PoinTeRs        b:= p1 = p2 L {p2,p1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 67 L NEQptr  L Not EQual PoinTeRs     b:= p1 <> p2 L {p2,p1} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 68 L EQUd   L EQUal Double words     b:= dw1 = dw2 L {dw2,dw1} -> {b}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 69 L NEQd   L Not EQual Double words  b:= dw1 <> dw2 L {dw2,dw1} -> {b}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6a L LESl   L LESs than LongInts     b:= li1 < li2 L {li2,li1} -> {b}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6b L LEQl   L Less than or EQual LongInts b:= li1<=li2 L {li2,li1} -> {b}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6c L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6d L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6e L NOP   L No OPeration (do nothing)        L { } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 6f L BNOT   L Boolean NOT         b2:= not b1 L { b1 } -> { b2 }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 70 L Ljump rw L Long unconditional JUMP         L { } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 71 L SFjump r+L Short Forward unconditional JUMP     L { } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 72 L SBjump r+L Short Backword unconditional JUMP    L { } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 73 L LFjump rwL Long False JUMP             L { b } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 74 LSFFjump r+L Short False Forward JUMP         L { b } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 75 LSFBjump r+L Short False Backword JUMP        L { b } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 76 L LOjump rwL Long Or else JUMP            L { b } -> { } или
   L     L Ако на върха на стека има TRUE се прави L { b } -> { b }
   L     L преход и стека остава същия, а ако има  L
   L     L FALSE не се прави преход, но от стека се L
   L     L вади това FALSE. Прехода е дълъг т.е. па-L
   L     L раметъра е дума (relative)        L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 77 L SOjump r+L Short Or else JUMP            L { b } -> { } или
   L     L Положениeтo е аналогично не LOjump, но  L { b } -> { b }
   L     L прехода е къс преход напред (short rel) L
   L     L и при това е само напред.        L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 78 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 79 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 7a L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 7b L LTjump rwL Long True JUMP              L { b } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 7c LSTFjump r+L Short True Forward JUMP         L { b } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 7d LSTBjump r+L Short True Backword JUMP         L { b } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 7е L LAjump rwL Long And then JUMP            L { b } -> { } или
   L     L Ако на върха на стека има FALSE се прави L { b } -> { b }
   L     L преход и стека остава същия, а ако има  L
   L     L TRUE не се прави преход, но от стека се L
   L     L вади това TRUE. Прехода е дълъг т.е. па- L
   L     L раметъра е дума (relative)        L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 7f L SAjump r+L Short And then JUMP           L { b } -> { } или
   L     L Положениeтo е аналогично не LAjump, но  L { b } -> { b }
   L     L прехода е къс преход напред (short rel) L
   L     L и при това е само напред.        L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 80 L LDCB b  L LoaD Constant Byte            L { } -> { w }
   L     L Зареждане константата <b> като 16 битова L
   L     L дума в стека (старши байт $00).     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 81 L LDCNB b L LoaD Constant negative Byte       L { } -> { w }
   L     L Зареждане константата <b> като 16 битова L
   L     L дума в стека със старши байт $ff.    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 82 L LDCW w L LoaD Constant Word            L { } -> { w }
   L     L Зареждане константата <w> като дума 16bitL
------+----------+------------------------------------------+------------------
 83 L LDCDW dw L LoaD Constant Double Word        L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 84 L LDCWD w L LoaD Constant Word as Double word    L { } -> { dw }
   L     L Зареждане константата <w> като 32 битова L
   L     L двойна дума в стека (старша част $0000) L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 85 L LDCBD b L LoaD Constant Byte as Double word    L { } -> { dw }
   L     L Зареждане константата <b> като 32 битова L
   L     L двойна дума в стека (старша част $000000)L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 86 L LDCNBD b L LoaD Constant negative Byte as Dbl word L { } -> { dw }
   L     L Зареждане константата <b> като 32 битова L
   L     L двойна дума в стека (старша част $ffffff)L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 87 L LDCN   L LoaD Constant Nil            L { } -> { p }
   L     L Зареждане на константата Nil.      L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 88 L LDB   L LoaD Byte                L { w, p } -> { w }
   L     L Зареждане на байт намиращ се на адрес  L
   L     L addr = p + w, като 16 битова дума.    L
   L     L Баита е число без знак (0..255)     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 89 L STB   L STore Byte                L {w1,w2,p} -> { }
   L     L Записваме байта от върха на стека <w1>  L
   L     L (представен като 16 битова дума) по адресL
   L     L addr = p + w.              L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8a L LDSB   L LoaD Signed Byte             L { w, p } -> { w }
   L     L Зареждане на байт намиращ се на адрес  L
   L     L addr = p + w, като 16 битова дума.    L
   L     L Баита е число със знак (-128..127)    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8b L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8c L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8d L LDCA w  L LoaD Constant Address          L { } -> { p }
   L     L Зареждане адреса на константа от Cpool наL
   L     L текущия сегмент.             L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8е L LDGCA w L LoaD Global Constant Address       L { } -> { p }
   L     L Зареждане адреса на константа от Cpool наL
   L     L глобалния сегмент.            L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 8f LLDXCA bt,wL LoaD eXternal Constant Address      L { } -> { p }
   L     L Зареждане адреса на константа от Cpool наL
   L     L сегмент номер <bt>.           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 90 L LAL big L Load address of Local (offset = big)   L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 91 L LAG big L Load address of Global (offset = big)  L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 92 L LAI bt,bgL Load address of Intermediate(bt lexs out)L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 93 L LAX bt,bgL Load address of eXternal (from seg bt)  L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
94..97L SLAX_x bgL Short Load address of eXternal      L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 98 L LDL big L Load Local word (offset = big)      L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 99 L LDG big L Load Global word (offset = big)     L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 9a L LDI bt,bgL Load Intermediate word (bt lexs out)   L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 9b L LDX bt,bgL Load eXternal word            L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
9b..9fL SLDX_x bgL Short Load eXternal word         L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 a0 L LDDL big L Load Double Local word (offset = big)  L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 a1 L LDDG big L Load Double Global word (offset = big)  L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 a2 LLDDI bt,bgL Load Dbl Intermediate word (bt lexs out) L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 a3 LLDDX bt,bgL Load Dbl eXternal word          L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
a4..a7LSLDDX_x bgL Short Load Dbl eXternal word       L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 a8 L STL big L Store Local word (offset = big)     L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 a9 L STG big L Store Global word (offset = big)     L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 aa L STI bt,bgL Store Intermediate word (bt lexs out)  L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ab L STX bt,bgL Store eXternal word           L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
ac..afL SSTX_x bgL Short Store eXternal word        L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 b0 L STDL big L Store Local Double word (offset = big)  L { dw } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 b1 L STDG big L Store Global Double word (offset = big) L { dw } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 b2 LSTDI bt,bgL Store Intermediate Dbl word (bt lexs out)L { dw } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 b3 LSTDX bt,bgL Store Dbl eXternal word         L { dw } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
b4..b7LSSTDX_x bgL Short Store Dbl eXternal word      L { dw } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 b8 L SLAI1 bg L Load address of Parent variable     L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 b9 L SLAI2 bg L Load address of GrandParent variable   L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ba L ID_wrd btL Increment/Decrement WoRD         L
   L     L Ако старшия бит на дадения байт е 0   L
   L     L се прави increment иначе decrement    L
   L     L Ако останалите 7 бита от байта са 0 то =>L { w, p } -> { }
   L     L се увеличава/намалява думата чиито адресL
   L     L е даден от p със стойността на думата w L
   L     L иначе                 =>L { p } -> { }
   L     L стойността на думата с адрес p се    L
   L     L увеличава/намалява с байта без първия  L
   L     L бит (0..127)              L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 bb L ID_dbl btL Increment/Decrement DouBLe word     L
   L     L Ако старшия бит на дадения байт е 0   L
   L     L се прави increment иначе decrement    L
   L     L Ако останалите 7 бита от байта са 0 то =>L { dw, p } -> { }
   L     L се увеличава/намалява двойната думата  L
   L     L чиито адрес е даден от p със стойността L
   L     L на двойната дума dw           L
   L     L иначе                 =>L { p } -> { }
   L     L стойността на двойната дума с адрес p  L
   L     L се увеличава/намалява с байта без    L
   L     L първия бит (0..127)           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 bc L ID_bt btL Increment/Decrement byte         L
   L     L Ако старшия бит на дадения байт е 0   L
   L     L се прави increment иначе decrement    L
   L     L Ако останалите 7 бита от байта са 0 то =>L { w, p } -> { }
   L     L се увеличава/намалява байта       L
   L     L чиито адрес е даден от p със стойността L
   L     L на думата w               L
   L     L иначе                 =>L { p } -> { }
   L     L стойността на байта с адрес p      L
   L     L се увеличава/намалява с байта без    L
   L     L първия бит (0..127)           L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 bd L LoChk  L Check Lo bound              L {l, li} -> { li }
   L     L Check that l <= li and leave li in stack L
   L     L if OK, force run time error if not    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 be L HiChk  L Check Hi bound              L {l, li} -> { li }
   L     L Check that li <= l and leave li in stack L
   L     L if OK, force run time error if not    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 bf L IOchk  L CHecK for I/O error (force runtime error)L {} -> {}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c0 L SLDI1 bg L Load word from Parent proc        L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c1 L SLDI2 bg L Load word from GrandParent proc     L { } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c2 L IXFA byteL Index Foraml array            L{p,w...w,p} -> {p}
   L     L Stack: { at, xN, ... x2, x1, a } -> { A }L
   L     L индексиране на формален масив това значи:L
   L     L x1,x2, ...,xN са индексите в масив които L
   L     L са на брой <byte>, at е адрес на таблица L
   L     L от вида: m1,s1,m2,s2,... където m1,m2,...L
   L     L са долните граници в масива, а s1,s2, ...L
   L     L са големините на подмасивите за съответ- L
   L     L ната размерност. <a> е началния адрес на L
   L     L масива. <A> е получения адрес.сметката е:L
   L     L A = a+[(m1-x1)*s1+...+(mN-xN)*sN]; като L
   L     L това което е в счупени скоби трябва   L
   L     L да се умножи по 2 ако става въпрос за  L
   L     L думови неща, щото m1,m2,... са в думи  L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c3 L IXFPA bt L Index Foraml Packed array        L{p,w...w,p} -> {p}
   L     L виж IXFA                 L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c4 L SIXA1  L Short IndeX Array element size 1 word  L { i, p } -> { P }
   L     L P:= p + i * 2 * 1, i - index in array  L
   L     L          p - array address   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c5 L SIXA2  L Short IndeX Array element size 2 words  L { i, p } -> { P }
   L     L P:= p + i * 2 * 2, i - index in array  L
   L     L          p - array address   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c6 L IXA big L IndeX Array with element size big words L { i, p } -> { P }
   L     L P:= p + i * 2 * big, i - index in array L
   L     L           p - array address  L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c7 L SIXA4  L Short IndeX Array element size 4 words  L { i, p } -> { P }
   L     L P:= p + i * 2 * 4, i - index in array  L
   L     L          p - array address   L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c8 L SLDDI1 bgL Load Double word from Parent proc    L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 c9 L SLDDI2 bgL Load Double word from GrandParent proc  L { } -> { dw }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ca L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 cb L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 cc L INDD big L Load Indirect Double word        L { p } -> { dw }
   L     L load double word pointed at by p+<big>*2 L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 cd L SINDD0  L Short Load indirect double word     L { p } -> { dw }
   L     L load double word pointed at by p     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ce L INCFP bg L Increment Field Pointer         L { p } -> { p1 }
   L     L calculate addr of field with <big> offs L
   L     L p1:= p + big * 2             L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 cf L IND big L load INDirect word with offset <big>.  L   { p } -> { w }
   L     L Зарежда в стека дума която се намира на L
   L     L адрес: p + 2*big (big е offset в думи)  L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d0 L SSTI1 bg L Store word in Parent proc        L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d1 L SSTI2 bg L Store word in GrandParent proc      L { w } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d2 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d3 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d4 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d5 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d6 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d7 L pckAddr L Convert packed pointer to pointer    L { w, p } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d8 L SSTDI1 bgL Stroe Double word in Parent proc     L { dw } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 d9 L SSTDI2 bgL Store Double word in GrandParent proc  L { dw } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 da L MOV big L Transfer a source block of <big> words, L{Psrc, Pdest} ->{}
   L     L pointed to by <Psrc>, to a similar    L
   L     L destination block pointed to by <Pdest>. L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 db L MOVp big L Transfer a source block of <big> bytes, L{Osrc,Psrc,
   L     L pointed to by <Psrc> + <Osrc>, to a   L Odest,Pdest} ->{}
   L     L similar destination block pointed to by L
   L     L <Pdest> + <Odest>.            L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 dc L SSTO   L Short STOre indirect word     p^:= w L { w, p } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 dd L SSTOD  L Short Store Indirect Double word     L { dw, p } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 de L STO big L STOre indirect word    p^[big*2]:= w L { w, p } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 df L STOD big L STOre indirect Double word (with offset) L { dw, p } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e0 L sas byteL String assign              L { Sp, Dp } -> {}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e1 L sasf   L String Assign formal           L {Sp,sz,Dp} -> {}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e2 L ch2str  L Convert Char to string          L { w } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e3 L eqstr  L Equal strings        b:= s2 = s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e4 L neqstr  L Not Equal strings      b:= s2 <> s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e5 L lesstr  L Less than strings      b:= s2 < s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e6 L leqstr  L Less than or equal strings b:= s2 <= s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e7 L NULLSTR L loae aeeress of NULL STRing (i.e. '')  L { } -> { p }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e8 L SLEN   L return String LENgth (TOS is aeer(s))  L { p } -> { w }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 e9 L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ea L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 eb L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ec L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ed L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ee L     L                     L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ef LpackCMP btL Compare packed array of char (size in bg)L
   L    bgL в <bt> пише вида на сравнението и на   L
   L     L адресите в стека, ако bt < 0 то ===>   L{Do,Dp,So,Sp}->{b}
   L     L  в стека има pack pointers (src, dest) L
   L     L иначе в стека има обикновени ptr     L {Dp, Sp} -> {b}
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f0 L LCset  L Load Constant SET            L { p } -> { s }
   L     L На върха на стека е адрес на константно L
   L     L м-во, основната разлика с LdSet инстр.  L
   L     L е че в константното мн-во влиза и дълж. L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f1 L Adjust btL Adjust set to occuy N bytes       L { s } -> { s' }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f2 L SRS   L Build Subrange Set     s:= [i2..i1] L {i1, i2} -> { s }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f3 L SGS   L Build Singleton Set       s:= [i] L { i } -> { s }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f4 L SetUni  L Set Union          s:= s2 + s1 L {s1, s2} -> { s }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f5 L SetInt  L Set Intersection       s:= s2 * s1 L {s1, s2} -> { s }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f6 L SetDiff L Set Difference        s:= s2 - s1 L {s1, s2} -> { s }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f7 L IN byte L word/long IN set             L { s, w } -> { b }
   L     L Ако параметъра на инструкцията <byte> е сL{ s, dw } -> { b }
   L     L вдигнат първи бит - значи имаме LongInt. L { p, w } -> { b }
   L     L Ако <byte> and $7f е <> 0 значи на върха L{ p, dw } -> { b }
   L     L на стека е адреса на мн-во и това е size,L
   L     L иначе мн-вото е на върха на стека.    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f8 L InExcl btL INclude/EXCLude word to/from set     L { w, p } -> { }
   L     L Ако параметъра на инструкцията <bt> е с L
   L     L вдигнат първи бит - Exclude. Останалите 7L
   L     L бита са дължина на множеството в байтове.L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 f9 L StoSet btL STOre SET (<bt> is set's size)  p^:= s L { s, p } -> { }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 fa L LdSet bt L LoaD SET with size <bt>          L { p } -> { s }
   L     L На върха на стека е адрес на м-во, основ-L
   L     L ната разлика с LCSet инструкцията е че  L
   L     L дължината се дава от инструкцията.    L
------+----------+------------------------------------------+------------------
 fb L EqSet  L Equal Sets          b:= s2 = s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 fc L NeqSet  L Not Equal Sets       b:= s2 <> s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 fd L LeqSet  L Subset (less than or = )  b:= s2 <= s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 fe L GeqSet  L Superset(greater than or =) b:= s2 >= s1 L {s1, s2} -> { b }
------+----------+------------------------------------------+------------------
 ff L EmptySet L push EMPTY SET onto stack        L { } -> { [] }
------+----------+------------------------------------------+------------------

             Таблица на Ycode инструкциите

  г========T========T========T========T========T========T========T========+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
г==+========¦========¦========¦========¦========¦========¦========¦========+==+
¦00¦ SLDC_0 L SLDC_1 L SLDC_2 L SLDC_3 L SLDC_4 L SLDC_5 L SLDC_6 L SLDC_7 ¦07¦
¦==¦--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦==¦
¦08¦ SLDC_8 L SLDC_9 L SLDC_a L SLDC_b L SLDC_c L SLDC_d L SLDC_e L SLDC_f ¦0f¦
¦==+=======================================================================+==¦
¦10¦ SLDL_0 L SLDL_1 L SLDL_2 L SLDL_3 L SLDL_4 L SLDL_5 L SLDL_6 L SLDL_7 ¦17¦
¦==¦--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦==¦
¦18¦ SLDL_8 L SLDL_9 L SLDL_a L SLDL_b L SLDL_c L SLDL_d L SLDL_e L SLDL_f ¦1f¦
¦==+=======================================================================+==¦
¦20¦ SLDG_0 L SLDG_1 L SLDG_2 L SLDG_3 L SLDG_4 L SLDG_5 L SLDG_6 L SLDG_7 ¦27¦
¦==¦--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦==¦
¦28¦ SLDG_8 L SLDG_9 L SLDG_a L SLDG_b L SLDG_c L SLDG_d L SLDG_e L SLDG_f ¦2f¦
¦==+=======================================================================+==¦
¦30¦ SCXP_0 L SCXP_1 L SCXP_2 L SCXP_3 L SCXP_4 L SCXP_5 L SCXP_6 L SCXP_7 ¦37¦
¦ ¦ byte L byte L byte L byte L byte L byte L byte L byte ¦37¦
¦==+=======================================================================+==¦
¦38¦ SIND_0 L SIND_1 L SIND_2 L SIND_3 L SIND_4 L SIND_5 L SIND_6 L SIND_7 ¦3f¦
¦==+========T========T========T========T========T========T========T========+==¦
¦40¦ ADDw  ¦ SUBw  ¦ ANDw  ¦ ORw  ¦ XORw  ¦ MULi  ¦ DIVi  ¦ MODi  ¦47¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦48¦    ¦    ¦ ItoL  ¦ WtoD  ¦ DtoW  ¦ MULc  ¦ DIVc  ¦ MODc  ¦4f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦50¦ ADDd  ¦ SUBd  ¦ ANDd  ¦ ORd  ¦ XORd  ¦ MULl  ¦ DIVl  ¦ MODl  ¦57¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦58¦ CNP  ¦ CXP  ¦ CGP  ¦    ¦    ¦  FP  ¦ StdIO ¦  LYC ¦5f¦
¦ ¦ byte  ¦ bt,bt ¦ byte  ¦    ¦    ¦ prefix ¦ prefix ¦ prefix ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦60¦ EQUw  ¦ NEQw  ¦ LESi  ¦ LEQi  ¦ LESc  ¦ LEQc  ¦ EQUptr ¦ NEQptr ¦67¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦68¦ EQUd  ¦ NEQd  ¦ LESl  ¦ LEQl  ¦    ¦    ¦ NOP  ¦ bnot ¦6f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦70¦ Ljump ¦ SFjump ¦ SBjump ¦ LFjump ¦ SFFjump¦ SFBjump¦ LOjump ¦ SOjump ¦77¦
¦ ¦ Rword ¦ rel+ ¦ rel- ¦ Rword ¦ rel+ ¦ rel- ¦ Rword ¦ rel+ ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦78¦    ¦    ¦    ¦ LTjump ¦ STFjump¦ STBjump¦ LAjump ¦ SAjump ¦7f¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦ Rword ¦ rel+ ¦ rel- ¦ Rword ¦ rel+ ¦ ¦
L==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
  L========¦========¦========¦========¦========¦========¦========¦========+

  г========T========T========T========T========T========T========T========+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
г==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
¦80¦ ldcb ¦ ldcNb ¦ ldcw ¦ ldcdw ¦ ldcwD ¦ ldcbd ¦ ldcNbd ¦ ldcn ¦87¦
¦ ¦ byte ¦ byte ¦ word ¦dbl word¦ word ¦ byte ¦ byte ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦88¦ ldb  ¦ stb  ¦ ldsb ¦    ¦    ¦ LDCA  ¦ LDGCA ¦ LDXCA ¦8f¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ word  ¦ word  ¦ bt,w ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦90¦ lal  ¦ lag  ¦ lai  ¦ lax  ¦ slax_1 ¦ slax_2 ¦ slax_3 ¦ slax_4 ¦97¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦byte,big¦byte,big¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦98¦ ldl  ¦ ldg  ¦ ldi  ¦ ldx  ¦ sldx_1 ¦ sldx_2 ¦ sldx_3 ¦ sldx_4 ¦9f¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦byte,big¦byte,big¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦a0¦ lddl ¦ lddg ¦ lddi ¦ lddx ¦ slddx_1¦ slddx_2¦ slddx_3¦ slddx_4¦a7¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦byte,big¦byte,big¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦a8¦ stl  ¦ stg  ¦ sti  ¦ stx  ¦ sstx_1 ¦ sstx_2 ¦ sstx_3 ¦ sstx_4 ¦af¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦byte,big¦byte,big¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦b0¦ stdl ¦ stdg ¦ stdi ¦ stdx ¦ sstdx_1¦ sstdx_2¦ sstdx_3¦ sstdx_4¦b7¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦byte,big¦byte,big¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦b8¦ slai1 ¦ slai2 ¦ ID_wrd ¦ ID_dbl ¦ ID_bt ¦ LOchk ¦ HIchk ¦ IOchk ¦bf¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦ byte ¦ byte ¦ byte ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦c0¦ sldi1 ¦ sldi2 ¦ ixfa ¦ ixfpa ¦ sixa1 ¦ sixa2 ¦ ixa  ¦ sixa4 ¦c7¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦ byte ¦ byte ¦    ¦    ¦ big  ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦c8¦ slddi1 ¦ slddi2 ¦    ¦    ¦ indd ¦ sindd0 ¦ incfp ¦ ind  ¦cf¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦    ¦    ¦ big  ¦    ¦ big  ¦ big  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦d0¦ ssti1 ¦ ssti2 ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ pckAddr¦d7¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦d8¦ sstdi1 ¦ sstdi2 ¦ mov  ¦ movp  ¦ ssto ¦ sstod ¦ sto  ¦ stod ¦df¦
¦ ¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦ big  ¦    ¦    ¦ big  ¦ big  ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦e0¦ sas  ¦ sasf ¦ ch2str ¦ eqStr ¦ neqStr ¦ lesStr ¦ leqStr ¦ nullStr¦e7¦
¦ ¦ byte ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦e8¦ slen ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ PackCmp¦ef¦
¦ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ bt,bg ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦f0¦ LCset ¦ Adjust ¦ srs  ¦ sgs  ¦ setUni ¦ setInt ¦ setDif ¦  IN  ¦f7¦
¦ ¦    ¦ byte ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ byte ¦ ¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦f8¦ InExcl ¦ StoSET ¦ LdSet ¦ EqSet ¦ NeqSet ¦ LeqSet ¦ GeqSet ¦EmptySet¦ff¦
¦ ¦ byte ¦ byte ¦ byte ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ¦
L==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
  L========¦========¦========¦========¦========¦========¦========¦========+
Файл STDPROC.
=============================================================================


            Описание на Standard Proc/Funcs

-------------------------------------------------------------------------------
{ $02 } function RdInt: integer;

    Stack: { } -> { i }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $03 } function RdCard: cardinal;

    Stack: { } -> { c }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $04 } function RdLong: longint;

    Stack: { } -> { li }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $05 } procedure WrLwrd(L: LongWord; Width: integer);
    begin write(L: Width); end;

    Stack: { Width, L } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $06 } function RdReal: real;

    Stack: { } -> { r }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $08 } function RdChar: char;

    Stack: { } -> { ch }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $09 } procedure RdStr(var s: string);

    Stack: { sz, ^s } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $0a } function EOLN: boolean;

    Stack: { } -> { b }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $0b } procedure RdLn;

    Stack: { } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $0c } procedure WrInt(I: Integer; Width: integer);
    begin write(I: Width); end;

    Stack: { Width, I } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $0d } procedure WrCard(C: Cardinal; Width: integer);
    begin write(C: Width); end;

    Stack: { Width, C } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $0e } procedure WrLong(L: LongInt; Width: integer);
    begin write(L: Width); end;

    Stack: { Width, L } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $0f } procedure WrWord(w: word; Width: integer; ndigits: word {= 2/4});

    Stack: { ndigits, Width, w } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $10 } procedure WrReal(r: real; width, fraction: integer);

    Stack: { fraction, width, r } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $12 } procedure WrChr(ch: char; Width: integer);
    begin write(ch: Width); end;

    Stack: { Width, ch } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $13 } procedure WrStr(const s: string; Width: integer);
    begin write(s: Width); end;

    Stack: { Width, addr(s) } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $14 } procedure WrPack(const Buff: packed array [0..Size-1] of char;
         Width, Size: integer);
    begin write(Buff: Width); end;

    Stack: { Size, Width, addr(Buff) } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $15 } procedure WrLine;
    begin writeln; end;

    Stack: { } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $16 } function fRdInt(var f): integer;

    Stack: { f } -> { i }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $17 } function RdCard(var f): cardinal;

    Stack: { f } -> { c }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $18 } function RdLong(var f): longint;

    Stack: { f } -> { li }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $19 } procedure fWrLwrd(var f; L: LongWord; Width: integer);
    begin write(f, L: Width); end;

    Stack: { Width, L, ^f } -> { ^f }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $1a } function fRdReal(var f): real;

    Stack: { f } -> { r }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $1c } function fRdChar(var f): char;

    Stack: { ^f } -> { ch }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $1d } procedure fRdStr(var f; var s: string);

    Stack: { sz, ^s, ^f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $1e } function fEOLN: boolean;

    Stack: { ^f } -> { b }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $1f } procedure fRdLn;

    Stack: { ^f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $20 } procedure fWrInt(var f: text; I: Integer; Width: integer);
    begin write(f, I: Width); end;

    Stack: { Width, I, addr(f) } -> { addr(f) }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $21 } procedure fWrCard(var f: text; C: Cardinal; Width: integer);
    begin write(f, C: Width); end;

    Stack: { Width, C, addr(f) } -> { addr(f) }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $22 } procedure fWrLong(var f: text; L: LongInt; Width: integer);
    begin write(f, L: Width); end;

    Stack: { Width, L, addr(f) } -> { addr(f) }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $23 } procedure fWrWord(var f; w:word; Width:integer; ndigits:word {= 2/4});

    Stack: { ndigits, Width, w, f } -> { f }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $24 } procedure fWrReal(var f; r: real; width, fraction: integer);

    Stack: { fraction, width, r, ^f } -> { ^f }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $26 } procedure fWrChr(var f: file; ch: char; Width: integer);
    begin write(f, ch: Width); end;

    Stack: { Width, ch, addr(f) } -> { addr(f) }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $27 } procedure fWrStr(var f: file; const s: string; Width: integer);
    begin write(f, s: Width); end;

    Stack: { Width, addr(s), addr(f) } -> { addr(f) }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $28 } procedure fWrPack(var f: text;
             const Buff: packed array [0..Size-1] of char;
             Width, Size: integer);
    begin write(f, Buff: Width); end;

    Stack: { Size, Width, addr(Buff), addr(f) } -> { addr(f) }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $29 } procedure fWrLine(var f: text);
    begin writeln(f); end;

    Stack: { addr(f) } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $2a } procedure Finit(var f: file; RecSize: Cardinal;
            Kind: (Normal, Packed, text, file));
    begin
      initialize file pointed at by <file>
      with record size <RecSize> and
      <Kind> = 0 - normal, 1 - packed, 2 - text, 3 - file
      { този вид номерация се генерира от стария компилатор }
      желателно е да бъде сменена на 0 - file, 1 - normal, 2 - text
    end;

    Stack: { Kind, RecSize, addr(f) } -> { }

------------------------------------------------------------------------------
{ $2b } procedure Fopen(var f: file; const Name: string; mode: word);
    begin
      open file pointed at by <file>
      if ^name = nil значи имаме reset(f) или подобните му там
      Open file with required mode = Hi(mode) send to UniDOS as Bregister
      Lo(mode): ABCDEFGH
             |||\|__ Write/Read mode
             |||____ append (ако е 1 то Write = 1 също)
             ||_____ temporary
             |______ create new file only
    end;

    Stack: { mode, ^name, ^f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $2c } procedure: Fclose(var f: file; mode: (FromCompiler,
                       FromClose,
                       TruncateClose,
                       TruncOnly));
    Stack: { mode, ^f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $2d } function EOF: boolean;
    begin return(eof); end;

    Stack: { } -> { b }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $2e } function fEOF(var f): boolean;
    begin return(eof(f)); end;

    Stack: { ^f } -> { b }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $2f } procedure EndWr;
    generated at the end of every WRITE (but not WRITELN) procedure

    Stack: { } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $30 } procedure fEndWr;
    generated at the end of every WRITE (but not WRITELN) procedure

    Stack: { } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $31 } procedure BlockRW(var f: file; var Buff; Offset, Nbytes: Cardinal;
             var Processed: word; Write: boolean);
    begin
    if processed <> nil then
     if write then
      blockwrite(f, buff[offset], Nbytes, processed^)
     else
      blockread(f, buff[offset], Nbytes, processed^)
    else
     if write then
      blockwrite(f, buff[offset], Nbytes)
     else
      blockread(f, buff[offset], Nbytes);
    end;

    Stack   { RW, addrP, Nbytes, Offset, AddrBuff, f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $32 } function Fpos(var f): longint;
    begin return(FilePos(f)); end;

    Stack: { f } -> { L }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $33 } procedure Seek(var f; pos: longint);
    begin seek(f, pos) end;

    Stack: { L, f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $34 } function ParamCnt: Cardinal;
    begin return(ParamCnt); end;

    Stack: { } -> { w }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $35 } procedure ParamStr(No: Natural; var s: string);
    begin s:= ParamStr(No); end;

    Stack: { sz, addr(s), w } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $36 } function MsgLmt: Natural;
    begin return(ScreenSize(X)) end;

    Stack: { } -> { w }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $37 } procedure Remove(const name: string);

    Stack: { ^name } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $38 } function Fsize(var f): longint;
    begin return(FileSize(f)); end;

    Stack: { f } -> { L }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $39 } procedure StdPut(var f; const buffer);

    Stack: { ^buffer, f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $3a } procedure StdGet(var f; var buffer);

    Stack: { ^buffer, f } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------
{ $3b } procedure Rename(const old, new: string);

    Stack: { ^new, ^old } -> { }

-------------------------------------------------------------------------------


             Таблица на Standard Proc/Funcs

  г========T========T========T========T========T========T========T========+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
г==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
¦00¦    ¦    ¦ RdInt ¦ RdCard ¦ RdLong ¦ WrLwrd ¦ RdReal ¦    ¦07¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦08¦ RdChar ¦ RdStr ¦ Eoln  ¦ RdLn  ¦ WrInt ¦ WrCard ¦ WrLong ¦ WrWord ¦0f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦10¦ WrReal ¦    ¦ WrChr ¦ WrStr ¦ WrPack ¦ WrLine ¦ fRdInt ¦ fRdCard¦17¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦18¦ fRdLong¦ fWrLwrd¦ fRdReal¦    ¦ fRdChr ¦ fRdStr ¦ fEoln ¦ fRdLn ¦1f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦20¦ fWrInt ¦ fWrCard¦ fWrLong¦ fWrWord¦ fWrReal¦    ¦ fWrChr ¦ fWrStr ¦27¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦28¦ fWrPack¦ fWrLine¦ Finit ¦ Fopen ¦ Fclose ¦ EOF  ¦ fEOF  ¦ EndWr ¦2f¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦30¦ fEndWr ¦BlockRW ¦ Fpos  ¦ seek  ¦ParamCnt¦ParamStr¦ MsgLmt ¦ Remove ¦37¦
¦==+========+========+========+========+========+========+========+========+==¦
¦38¦ Fsize ¦ StdPut ¦ StdGet ¦ Rename ¦    ¦    ¦    ¦    ¦3f¦
L==+========+========+========+========+========+========+========+========+==+
  ¦ .0 /.8 ¦ .1 /.9 ¦ .2 /.a ¦ .3 /.b ¦ .4 /.c ¦ .5 /.d ¦ .6 /.e ¦ .7 /.f ¦
  L========¦========¦========¦========¦========¦========¦========¦========+

Информационные технологии Кодекс   *   Яндекс.Метрика

  *     *