Подключите Ваш компьютер к проекту распределённых вычислений!
Этим Вы окажете большую помощь науке и медицине.
См. подробнее: http://solidstate.karelia.ru/~yura/pyldin/yura/computing.htm


<< Вернуться к содержанию

Файл CODEFILE.DOC
===============================================================================


Описание на YcodeFile

Първите няколко байта от всеки YcodeFile са със следния строго фиксиран формат.
Даденото съдържание обикновено се отнася до Пълдинската реализация.

offset  size съдържание    Описание
------------------------------------------------------------------------------
        ------¦
$0000 2 bytes Lc0 deL     magic
        +--+---
$0002 1 byte L10L       Големина на една дума в битове
        +--L
$0003 1 byte L00L       Byte sex (0 - negative).
        +--+--¦
$0004 2 bytes L01 xxL     version
        +--+--L
$0006 2 bytes L00 00L     unused
        +--+--L
$0008 1 word L20 00L     Големина на параграф
        +--+--L
$000a 1 word L00 02L     Големина на блок
        +--+--L
$000c 1 word Lxx xxL     Module Descriptor of first module
        +--+--L
$000e     |Unused     unused to end of paragraph

Module Descriptor
------------------------¦
L module name 8 chars  L
+--+--+--+--+--+--+--+---
L Ver L             version
+--+--L
LDate L             compilation date
+--+--L
LTime L             compilation time
+--+--L
LNext L             Next module descriptor
+--+--L
LMseg L             main segment descriptor
+--+--L
LLang L             language type
+--+--L
LCstrtL             interface offset
+--+--L
LCsizeL             interface size
+--+--L
LUsageL             usage list offset
+--+--L
L   L
+--+--L
L   L
+--+---
LNeL   (byte)         number of external modules
+--L
LNiL   (byte)         number of internal segments
L---


Usage Paragraph
------------------------¦
L module name 8 chars  L
+--+--+--+--+--+--+--+---
L Ver L (word)         module version (все още има само 0 обикновено)
+--+--L
LDate L (2 bytes)       compilation data
+--+--L
LTime L (2 bytes)       compilation time
+--+--L
LNext L (word)         next usage paragraph
+--+--L
Lunused

Segment Descriptor

------------------------¦
L segment name 8 chars L
+--+--+--+--+--+--+--+---
LStartL             Start of a code segment
+--+--L
LSize L             Size of a code segment
+--+--L
LNo  L             Segment No
+--+--L
LNext L             Next Segment
+--+--L
unused

Segment Header Info

------------------------¦
L segment name 8 chars L
+--+--+--+--+--+--+--+---
L10L              word size
+--L
L00L              byte sex
+--+--¦
L   L             version
+--+--L
LTsizeL             Total size
+--+--L
LCsizeL             cpool size
+--+--L
| . |             unused
| : |
+-----L
LRelctL (word)         ptr to rel info
+-----L
LPdictL (word)         ptr to pdict
+--+--L
LCPoolL (word)         ptr to cpool
L--+---

RelTbl (Relocation table)

 Relocation table представлява информация за relocate-ване на асемблерските
процедури (MC6800 Пълдин). Организирацията и е строго специфична за Пълдин.
Това са таблиците генерирани за всеки obj файл залепени една след друга.

Procedure

 --------------------------------------¦
 |  exit code of a procedure     |
->| exit:              |
| |  Ycode of a procedure.      |
| |                   |
L +-----T--------------------------------
L-Lexit L (word) ExitPtr: exit pointer
 +--+--L
 LPsizeL (word) ParamSize: parameters size
 +--+--L
 LDsizeL (word) DataSize: data size
 +--+---
 LLxL (byte) LexLevel: proc lex level
 +--L
 LNoL (byte) ProcNo: procedure number
 L---Файл SPECIAL.DOC
=========================================================================


; Real format number (IEEE standard in Negative Byte Sex):
;    (всъщност четирите байта са обърнати заради negative ByteSex)
; ---- byte 3 ----T--- byte 2 ----T--- byte 1 ----T--- byte 0 ----¦
; --T---------------T---------------------------------------------¦
; LsL  exponent  L       m a n t i s s a        L
; L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
; 31 30      23 22                     0
;
; assume e = exponent; m = mantissa; s = sign
;
; (1) if 0 < e < 255       then value = (-1)^s * 2^(e - 127) * (1.m);
; (2) if (e = 0) and (m = 0)  then value = (-1)^s * 0;
; (3) if (e = 0) and (m <> 0)   then value = (-1)^s * 2^(-126) * (0.m);
; (4) if (e = 255) and (m = 0) then value = (-1)^s * infinite;
; (5) if (e = 255) and (m <> 0) then value is a NaN (Not A Number);
;
; this implementation of FP arithmetics can't handle:
;  denormals (3), infinites (4) and NaNs (5)

  6-те вида сравнения на две реални числа -> 0/1
  sqr(r) вдигане на квадрат (еквивалентно на r*r)
  sqrt(r) корен квадратен (може би трябва да се пренапише = exp(0.5*ln(r))
  sin, cos, exp, ln, arctan, trunc, round, +, -, *, /, negative
  int(r) цялата част от реално число
  frac(r) дробната част от реално число
  random връща 0<= random <1
  integer -> real, cardinal -> real, longint -> real, real -> longint
  power(r, accA): r -> (r * 10) accA пъти
  f(r, accA): r -> r*10+accA специална работа, която може и да върши работа
  други специални процедури от вида:
   смятане на ред: a + b*x + c*x^2 + d*x^3 + ...
   смятане на ред: ax + b*x^3 + c*x^5 + d*x^7 + ...

Целочислена аритметика:
 сравнения (6-те вида)
 +, -, *, div/mod, sqr, hi/lo(word): byte, HiWord/LoWord(longword): word
 random(N) - връща 0<= random < N, ако N = 0 получаваме 0<= random <=$ffff
 randomize[(N)] задава ядката (или я установява по случаен начен от clock)
 negative <-> positive byte sex convertion:
  swap(word): word -       разменя двата байта
  longswap(longword): longword - разменя четирите байта

Низове (Pascal Like):
 сравнения (6-те вида)
 pos, delete, insert, присвоявания, string <-> ASCIIz,
 Up/Lo case на низ, буква, на ASCII и на разширен ASCII (барабар с кирилица)
 IdSearch - сравнително мощен табличен лексически анализатор
 +, -, *, / на низове (обаче го имам само на унит и то на торбалан (засега))

Byte Array
 scan for търсене на байт в масив (назад, напред)
 scan not for търсене на различен от даден байт в масив (назад, напред)
 compare - сравняване на два масива връща къде се различават

Превръщания:
 string -> longint (може и в HEX формат, може и с _ )
 longint, integer, cardinal -> string
 longword -> string със N<=8 шестнадесетични цифри
 string -> real по синтаксиса на парцал
 real -> string във експоненциален формат с 8<=N позиции
 real -> string във формат с фиксирана точка с N<=40 цифри след точката

Информационные технологии Кодекс   *   Яндекс.Метрика

  *     *