Приложение A. Синтаксис на езика UniPascal
87
93:
VarDeclaration   |
93:
PFDeclaration    }.
94: ImplmntPart =
[ UsesClause ]
94:
Block.
95:  UsesClause =
{ 'uses' IdentList';' }.
96: Compilation =
Program| Unit| InterfaceUnit| ImplmntUnit.
Списък на нетерминалните символи и използването им в синтактическите
правила (Non Terminal Symbols Cross Reference)
С минус е отбелязан номерът на РБНФ правилото, чрез което е определен
съответният нетерминален символ. Останалите числа са номерата на РБНФ правилата,
в които този нетерминален символ се използва. Вляво е дадено къде в текста на
документацията е описан съответният нетерминален символ. Само два нетерминални
символа са дефинирани, но не са използвани никъде в другите синтактични правила.
Единият от тях - Compilation съответства на стартовия символ на граматиката. А другият
- Comment се отнася за коментар.
1.6.
ASCII_8
-3 15 16 17
7.4.
ActualParamList
-89 57 69
5.2.
AdditiveOp
-59 52
3.2.1.
ArrayType
-39 38
6.1.2.
Assignment
-66 64
2.
Block
-19 18 82 85 94
6.2.3.
CaseStatement
-74 71
1.6.
CharConst
-15 16 25
6.2.3.
CnstList
-76 45 74
1.7.
Comment
-17 
9.
Compilation
-96 
6.2.1.
CompoundStatement -72 71
2.3.
Constant
-25 24 37 41 54 76
2.3.
ConstDeclaration
-24 20 93
2.3.
ConstExpression
-26 25
1.5.
Decimal
-8 9 11 12
2.
Declarations
-20 19
1.2.
Digit
-1 3 4 7 8
7.1.
Directive
-84 82 85
6.1.1.
EmptyStatement
-65 64
3.1.1.
Enumerated
-36 33
5.3.
ExpTypeCast
-61 51
5.
Expression
-51 26 54 56 61 66 67 73 75 78 79 80 89
5.
Factor
-54 53 54
3.2.3.
FieldList
-43 42 45
3.2.5.
FileType
-49 38
3.2.3.
FixedPart
-44 43
6.2.4.3. ForStatement
-80 77
7.3.
FormalPList
-87 83 86
7.2.
FuncDeclaration
-85 31
7.2.
FuncHeading
-86 85
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта