Приложение G. Литература за езика Pascal
140
Приложение G. Литература за езика Pascal
Тук даваме списък на литературата, където може да прочете повече
подробности за езика Pascal. Тъй като настоящият документ не може да се счита за
учебник по езика, то добре е да намерите и прочете поне една от споменатите книги.
Списъкът е даден в реда, в който считаме, че те се подреждат по важност (като учебни
пособия), ако сте начинаещ в програмирането на Pascal.
1.
Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Printice-Hall, Inc.
Englewood Cliffs, New Jersey 1976. (Има български превод: Н.Уирт,
Алгоритми + Структури от данни = Програми. София, ДИ "Техника",
1980)
2.
Peter Grogono, Programming in Pascal, Addison-Wesley, 1980. (Има
превод на руски език: П.Грогоно, Программирование на языке
Паскаль, Москва, Мир, 1982.)
3.
K.Jensen N.Wirth, Pascal User Manual and Report, Springer-Verlag, 1974,
1985. (Има превод на руски език: Паскаль Руководство для
пользователя, Москва, Финансы и Статистика, 1982, 1989)
4.
R.Zaks, Introduction to Pascal (Including UCSD Pascal), Sybex, 1981.
5.
R.Forsyth, Pascal at Work and Play, Chapman & Hall London, New York,
1982 (Има превод на руски език: Паскаль для всех, Москва,
Машиностроение, 1986)
6.
О.Н.Перминов, Язык программирования Паскаль, Москва, Радио и
Связь, 1989.
7.
B.W.Kernighan P.J.Plauger, Software Tools in Pascal, Addison-Wesley,
1981. (Има превод на руски език: Инструментальные средства
программирования на языке Паскаль, Москва, Радио и связь, 1985)

Вернуться к началу сайта