137
F.2. Разширения спрямо ISO Pascal
на нито една от тях, изпълняват се операторите в ELSE частта на CASE оператора. Ако
такава няма, не се изпълнява нищо.
*
В ISO Pascal не се разрешава промяната на управляващата променлива на FOR цикъла.
В UniPascal това не се проверява.
*
В ISO Pascal стандартната процедура READ присвоява интервал на променлива от тип
CHAR, ако преди четенето EOLN = TRUE. В UniPascal на променливата от тип CHAR в
тази ситуация се присвоява  (ASCII код 13).
*
В ISO Pascal при използване на стандартната процедура WRITE в текстов файл променлива
от тип пакетиран низ се отрязва, ако указаната дължина е по-малка от необходимата. В
UniPascal винаги се записва цялата променлива, независимо че указаната дължина е
недостатъчна.
*
В ISO Pascal е разрешено използването на променливи от логически тип в стандартната
процедура WRITE. В UniPascal това не е разрешено.
*
В ISO Pascal е дефинирана стандартната процедура PAGE, която предизвиква
преминаване на нова страница. В UniPascal тази процедура не е дефинирана. Обикновено
се използва WRITE(F,CHR(12)).
*
В ISO Pascal са дефинирани съвместяеми масиви параметри. В UniPascal този вид
параметри не са реализирани.
*
В ISO Pascal е дефинирана стандартната константа MAXINT. В UniPascal тази константа не
е дефинирана. Вместо нея може да се използва стандартната функция MAX(INTEGER).
F.2. Разширения спрямо ISO Pascal
*
В UniPascal следните идентификатори са добавени към ключовите думи:  INTERFACE,
IMPLEMENTATION, SEGMENT, UNIT, USES, XOR.
*
Символът за подчертаване '_' е равностоен на буква.
*
Целочислените константи могат да бъдат записвани в шестнадесетична система. За целта
те трябва да бъдат предхождани от знака $.
*
Разрешена е употребата на идентификатори като етикети.
*
Разширен е синтаксисът за низови константи. Те могат да съдържат контролни символи,
съвместими са с дефинирания в UniPascal тип STRING, и могат да бъдат ограждани както
с единични ('), така и с двойни (") кавички.
*
Описанието на етикети, константи, типове, променливи, процедури и функции може да
бъде в произволен порядък и разделите от всеки вид могат да се повтарят произволен
брой пъти.
*
Навсякъде, където в ISO Pascal се изисква константа, в UniPascal може да се използва
константен израз.
*
В UniPascal са реализирани допълнителни целочислени типове - SHORTINT, SHORTCARD,
LONGINT, CARDINAL, NATURAL, а също така и допълнителните типове BYTE, WORD,
LONGWORD.
*
В UniPascal е реализиран стандартният тип string, който се различава от пакетираните
масиви от символи с това, че включва динамична дължина на низа.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта