Приложение F. Сравнение на UniPascal с ISO Pascal
138
*
Съвместимостта на типовете е разширена, за да разреши съвместимост между типовете
STRING, CHAR и PACKED ARRAY OF CHAR.
*
Типът на израз или променлива може да бъде сменен (Type Cast).
*
Дефинирана е логическата операция XOR - изключващо или.
*
Разрешено е използването на побитовите операции AND, OR, XOR над типовете BYTE,
WORD и LONGWORD.
*
Операциите за сравнение могат да бъдат използвани над пакетирани масиви от символи
и над низове.
*
Операциите за сравнение за равенство (=) и различие (<>) могат да бъдат използвани
с всеки тип освен файловия.
*
Синтаксисът на CASE оператора е разширен и включва ELSE част.
*
Разширява се класификацията на параметри чрез въвеждане на нов вид - параметри-
константи.
*
Константните параметри и параметрите-променливи могат да бъдат нетипизирани, като
съответните им фактически параметри могат да бъдат от произволен тип.
*
Фактическите параметри, съответствуващи на формални параметрите от тип BYTE,
WORD и LONGWORD могат да бъдат променливи от всеки тип с големина съответно 1,
2 и 4 байта.
*
В UniPascal са реализирани модули (UNIT), с което се осигурява реализацията на
разделно-модулна компилация.
*
В UniPascal са дефинирани следните стандартни процедури и функции, които не са
дефинирани в ISO Pascal:
ADDR
HALT
MOVE
APPEND
HI
MOVEWORDS
BLOCKREAD
HIWORD
MSGLIMIT
BLOCKWRITE
INC
OPEN
CLOSE
INCL
PARAMCOUNT
DEC
INSERT
PARAMSTR
DELETE
INT
POS
EXCL
IORESULT
RANDOM
EXIT
LENGTH
RANDOMIZE
FILEPOS
LO
RELEASE
FILESIZE
LONGSWAP
RETURN
FILLCHAR
LOWORD
SEEK
FILLWORD
MARK
SIZEOF
FRAC
MAX
SWAP
FREEMEMWORD
MAXAVAIL
TRUNCATE
GETDATE
MEMAVAIL
UPCASE
GETMEMWORDS
MIN
SIZEOF
GETTIME
*
В UniPascal е възможно използването на четири възможни синтактични описания на
операторите, с което четирите негови подмножества представляват съответно: езика
Pascal; едно разширение на езика Pascal; език, подобен на Modula-2; едно разширение
на Modula-2 подобният език.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта