Въведение
7
Въведение
В света на програмирането Pascal отдавна е извоювал своето място. Създаден с
учебна цел, той до такава степен се разпространи, че даде заявката си за
професионален език. И при мини и микрокомпютрите вече е такъв. Голяма част от
програмното осигуряване се прави на Pascal, а в научната литература той служи като
еталон. С него се сравняват новопоявилите се езици, дават се алгоритми на псевдо-Pas-
cal и т.н. Достатъчно е да се каже само, че такива езици като Modula-2 и ADA са негови
наследници и продължители. Но, въпреки големите му успехи, трябва да споменем и
някои от неговите недостатъци. На първо място е липсата на възможност за разделно-
модулна компилация. На второ място е липсата на средства за връзка с файловата
система на дадения компютър. Друг негов недостатък е късната поява на
международен стандарт, довела до това, че всяка реализация на практика решава
проблемите по свой, най-често различен от другите реализации, начин. Положението
не се подобри и след появата на стандарта.
При създаването на проекта на езика UniPascal бяха преследвани следните цели:
*
новият език да остане близък до широко разпространената за персоналните
микрокомпютри IBM PC версия на Turbo Pascal;
*
в него да намерят отражение ограниченията, произтичащи от малката
мощност на микрокомпютрите от фамилията "Пълдин".
В резултат се получи език, за който може да се твърди, че макар и да не
осигурява пълна съвместимост на програмното осигуряване с това на Turbo Pascal, то
той създава всички предпоставки за постигане на такава преносимост с неголеми
разходи (поради поддръжката на същия метод на условна компилация и на основните
вградени типове integer, LongInt, string и др.).
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта