8
1.1. Основни символи в UniPascal
1. Основни понятия в UniPascal
1.1. Основни символи в UniPascal
При съставяне на програми на UniPascal се използва следното подмножество от
символния набор ASCII:
*
арабските цифри (0, 1, ..., 9);
*
големите и малки букви от латиницата (A - Z, a - z);
*
следните символи: интервал " # $ & ' ( ) * + , - . / : ; < = > [ ] ^ _ { | }
Разрешено е и използването на други, освен описаните символи, но само в
коментар или символен низ. Навсякъде, освен в току що указаните места, малките и
главни букви са еквивалентни.
1.2. иексеми и разделители
Програмата на Pascal се състои от лексеми и разделители.
Разделителите са: интервал, край на ред и коментар. 
иексемите се построяват от вече описаните символи и се делят на следните групи
(в скоби са дадени примери):
*
специални символи
(+ - := <= ..);
*
ключови думи и идентификатори
(begin end counter myproc);
*
числови константи
(1 $ff 256 3.1415926e+00 2.56e2);
*
символни низове
('UniPascal' 'UniDOS').
Между две следващи една след друга ключови думи, два идентификатора или
две числа трябва да има поне един разделител или специален символ. Например end
else, а не endelse, a*b, а не ab.
Вътре в лексемите не може да се появяват разделители, наличието на разделител
означава, че има две лексеми, а не една.
Правилата, с които се описват буквите и цифрите в езика, са следните:
Digit =
'0'|'1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'|'7'|'8'|'9'.
Letter =
'_'| 'A'| 'B'| 'C'| 'D'| 'E'| 'F'| 'G'| 'H'|
'I'| 'J'| 'K'| 'L'| 'M'| 'N'| 'O'| 'P'| 'Q'|
'R'| 'S'| 'T'| 'U'| 'V'| 'W'| 'X'| 'Y'| 'Z'|
     'a'| 'b'| 'c'| 'd'| 'e'| 'f'| 'g'| 'h'|
'i'| 'j'| 'k'| 'l'| 'm'| 'n'| 'o'| 'p'| 'q'|
'r'| 's'| 't'| 'u'| 'v'| 'w'| 'x'| 'y'| 'z'.
Както се вижда, символът за подчертаване '_' е равностоен на буква.
1.3. Идентификатори
Идентификаторите се използват за обозначаване на константи, етикети, типове,
променливи, полета на записи, модули, процедури, функции и програми. Те са
последователност от букви и цифри, започващи с буква. В UniPascal съществуват
следните особености:
*
като идентификатори не могат да се използват ключови думи;
*
малките и големи букви са еквивалентни;
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта