16
2.7. Правила за достъп и област на действие на имената
тип) трябва да се появи до края на същия раздел за описание на типове, в
който е описан указателя.
В UniPascal е разрешено неколкократно появяване на раздел за описание от един
и същ вид. Премахнато е ограничението за реда, в който разделите трябва да се
появяват. В стандарта на Pascal разделите са подредени в реда: описание на етикети,
типове, променливи, процедури и функции.
Всяка програма на Pascal се счита описана като локален блок на някаква
обхващаща я среда. В този по-външен блок са описани всички стандартни
идентификатори. В UniPascal нещата стоят малко по-различно. Вашата програма
автоматично използва модула STANDARD, така че всички стандартни идентификатори
се считат описани в него. Вие може да преопределите всеки от тях, но се счита за лош
стил това да се прави. Например:
type worktype = integer;
 integer =  real;
 real =     worktype;
По този начин ние разменихме смисъла на типовете integer и real. На UniPascal
това може да се постигне още по-лесно:
type integer = Standard.real;
     real =    Standard.integer;
Ако сега опишем променливата r така: var r: real; то тя ще бъде от стандартния
тип integer. Както виждате, Pascal е достатъчно гъвкав език, но всичко трябва да се
използва с мярка.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта