3. Типове данни
25
не може да бъде по-малък от нула, а максималният - по-голям от 255. Ако базовият тип
е изброим, то той не трябва да е с повече от 256 елемента.
Над обектите от множествен тип в Pascal са дефинирани следните операции:
*
даване на стойност
:=
*
сравнение за равенство
=
*
сравнение за неравенство
<>
*
включване на множества
>=, <=
*
обединение на множества
+
*
сечение на множества
*
*
разлика на множества
-
*
принадлежност към множество IN
Освен тези операции в UniPascal са дефинирани и следните две стандартни
процедури (заимствани от Modula-2): Incl(s, x) и Excl(s, x), където s е променлива от тип
множество, а x е елемент от базовия тип на множеството. Тези процедури съответно
включват или изключват зададения като параметър елемент от множеството s и са
еквивалентни съответно на s:= s + [x] и s:= s - [x]. Множеството не се променя при
включване на елемент, който вече се съдържа в него, както и ако се изключва елемент,
който не се съдържа в множеството.
В програмата множествени константи се създават чрез така наречения
конструктор на множества. В него елементите на множеството се разделят със запетаи
и се затварят в квадратни скоби. Празното множество се обозначава като [ ]. Най-общия
вид на конструктора е:
SetConstructor =
'[' [SetElement {',' SetElement}] ']'.
SetElement =
Expression [ '..' Expression ].
Празното множество (отбелязвано като [ ]) принадлежи на всички множествени
типове. Обозначението X..Y, където X и Y са изрази, дефинират множество, състоящо
се от всички елементи от базовия тип от затворения интервал [X, Y]. Ако X > Y, тогава
[X..Y] е празно множество. Когато стойността на елемент при конструирането на
множество излиза извън възможностите на реализацията (поредният номер на
елемента е извън интервала [0, 255]), се получава грешка и за нея се съобщава или по
време на компилация (ако този елемент е константа) или по време на изпълнение (ако
е променлива).
3.2.5. Файлове
Файловете са една от най-важните структури във всеки език за програмиране.
Всяка програма, работеща на даден компютър, трябва да комуникира с
обкръжаващата я среда (диск, екран, клавиатура и т.н.) само с помощта на файлове.
Ако стартирате програма, която не използва нито един файл (т.е. нито чете някакви
входни данни, нито записва някъде резултата от работата си), то ефектът от нейното
изпълнение ще е нулев, т.е. все едно, че изобщо не е стартирана.
В Pascal под файл се разбира само файл с последователен достъп, т.е. във всеки
момент е достъпна една компонента от него, след прочитането на която е възможен
достъп само към следващата компонента. В UniPascal файловете (с изключение на
текстовите) могат да бъдат използвани и с директен достъп, т.е. може да се избира коя
компонента от файла да бъде прочетена.
Общият вид на типа файл е:
FileType =
'file' [ 'of' Type ].
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта