5. Изрази
35
В UniPascal са дефинирани и алтернативни логически операции & и |, съответни на
операциите AND и OR. За разлика от основните, алтернативните операции изчисляват и
двата си аргумента.
Пълният списък на логическите операции в UniPascal е:
*
NOT - логическо отрицание, унарна логическа операция;
*
AND - логическо 'И' (конюнкция);
*
& - логическо 'И' (конюнкция);
*
OR - логическо 'ИиИ' (дизюнкция);
*
| - логическо 'ИиИ' (дизюнкция);
*
XOR - изключващо 'ИиИ' (сума по модул 2).
В някои реализации (но не и в стандарта на езика) е разрешено използването на
логически операции над целочислени типове. В този случай те означават побитово
изпълнение на операцията над битовете на двата операнда. В UniPascal не е разрешено
използването на логическите функции над целочислените типове, но е разрешено над
стандартните типове BYTE, WORD, LONGWORD.
5.2.3. Операции над множества
Операциите над множествата изискват и двата операнда да бъдат от съвместим
множествен тип. Получаваният резултат е от същия тип множество, от които са и двата
операнда, или от обхващащ и двата операнда множествен тип.
*
обединение на множества
+
*
разлика на множества
-
*
сечение на множества
*
*
включване на лявото множество в дясното
<=
*
включване на дясното множество в лявото
>=
*
равенство на множества
=
*
различие на множества
<>
*
проверка за включване на елемент в множество
IN
5.2.4. Операции за сравнение
Операциите за сравнение включват широк спектър от операнди, но резултатът е
винаги от логически тип (Boolean).
=
сравнение за равенство, операцията е приложима над всички съвместими
типове с изключение на файловите;
<>
сравнение за различие, операцията е приложима над всички съвместими
типове с изключение на файловите;
<
сравнение за по-малко, операцията е приложима над всички прости типове,
стандартния тип string и пакетиран масив от символи (packed array of char);
<=
сравнение за по-малко или равно, операцията е приложима над всички прости
типове, стандартния тип string и пакетиран масив от символи (packed array of
char). Операцията може да се прилага и над множествения тип, като в този
случай тя се интерпретира като включване на лявото множество в дясното;
>
сравнение за по-голямо, операцията е приложима над всички прости типове,
стандартния тип string и пакетиран масив от символи (packed array of char);
>=
сравнение за по-голямо или равно, операцията е приложима над всички
прости типове, стандартния тип string и пакетиран масив от символи (packed
array of char). Операцията може да се прилага и над множествения тип, като в
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта