48
7.4. Задаване на фактически параметри
*
ако формалният параметър-променлива е от тип STRING без спецификатор
за дължина, то на максималната дължина на фактическия параметър не се
налагат ограничения;
*
ако формалният параметър е от стандартния тип POINTER, то фактически
параметър може да бъде всяка променлива от указателен тип.
ActualParamList =
[ '(' [Expression {',' Expression} ] ')' ].
Забележка: По-голямата част от стандартните процедури и функции в Pascal не
се подчиняват на правилата за използване на параметрите. Затова е по-правилно те да
се наричат конструкции на езика (каквито всъщност са), а не процедури и функции. Но
в настоящото ръководство се придържаме към общоприетото им название - процедури
или функции.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта