56
9.1. Превключваеми директиви
на процедурата, функцията, модула или програмата, т.е. променя се синтаксиса на
блок.
9.1.3. Проверка на името или разширение на Modula-2 (*$N-*)
Нормално този ключ е изключен. Но ако е включен, то тогава в зависимост от
състоянието на ключа M този ключ превключва две различни възможности.
*
ако ключът M е изключен, тогава е в сила стандартният синтаксис на Pascal
с едно малко разширение: изисква се след края на процедурата или
функцията да стои идентификатора й, т.е. името да се повтаря след
ключовата дума END;
*
ако ключът M е включен, изисква се след всяка ключова дума END да стои
ключовата дума, с която е започнал съответният сложен оператор (ако това
е край на сложен оператор).
Например:
{$N+,M-}
         {$N+,M+}
procedure TEST;
         procedure TEST;
begin
         begin
if EOF then begin
          if EOF then
writeln('EOF');
           writeln('EOF');
end { if };
          end if;
end TEST;
         end TEST;
9.1.4. Автоматично пакетиране (*$P-*)
Ако този ключ е включен, компилаторът разглежда като пакетирани всички
масиви или записи. Ако ключът е изключен, пакетиране се прави само при явно указване
на ключовата дума PACKED.
9.1.5. Тиха компилация (*$Q-*)
При изключено състояние на този ключ, компилаторът издава звуков сигнал при
всяка грешка, а при включено състояние - не.
9.1.6. Проверка на границите (*$R-*)
Този ключ разрешава (+) или забранява (-) генерацията на код за проверка на
границите на диапазон по време на изпълнение. При изключено състояние
компилаторът проверява само константите и константните изрази, като съобщава за
грешка при излизане извън необходимия диапазон. При включено - освен проверка на
константите, по време на компилация се генерира код за проверка на индексите на
масивите, даването на стойност на променливи от тип диапазон и предаването по
стойност на параметри, ако формалният параметър е от диапазонен тип. Генерираният
при включено състояние код индицира грешки, появяващи се по време на работа на
програмата.
9.1.7. Предупредителни съобщения (*$W-*)
Този ключ разрешава (+) или забранява (-) издаването на предупредително
съобщение, издадено за оператора, пред който е поставена директивата. Това
означава, че този ключ е непрекъснато във включено състояние, освен в рамките на
даден оператор, пред който е бил изключен. След този оператор той автоматично се
включва отново. Ключът е поставен, за да не получавате при всяка компилация
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта