Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
91
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
В това приложение е дадено описанието на стандартните процедури и функции,
подредени по азбучен ред.
function ABS(x)
Предназначение: Пресмятане на абсолютна стойност.
Резултат: От същия тип, от който е параметъра.
Действие: x е аритметичен израз от целочислен или реален тип. Резултатът е абсолютната
стойност на израза, т.е. ако X е с положителен знак, то резултата е стойността
на X, а ако е с отрицателен знак, то резултата е -X.
function ADDR(var x): pointer;
Предназначение: Получаване на адреса на променлива.
Резултат: От тип pointer.
Действие: x е променлива. Резултатът е указател, който сочи към x. Както и константата
nil, резултатът на ADDR е съвместим с всички указатели.
procedure APPEND(var F [, FilName: string]);
Предназначение: Отваряне на файл за запис в края му.
Действие: Отваряне на съществуващ файл за запис с автоматично преминаване в края на
файла. Ако файл с такова име не съществува, то той се създава. Ако не е
указано име на файл, то файловата променлива трябва да бъде вече свързана с
външен файл с помощта на REWRITE или OPEN. Ако файловата променлива е
свързана с външен файл с помощта на RESET, получава се входно/изходна
грешка 143 по време на изпълнение на програмата.
function ARCTAN(x): real;
Предназначение: Пресмятане на аркустангенс.
Действие: Пресмята аркустангенс от дадения в радиани параметър.
procedure BLOCKREAD(f; var Buffer; count: word [; var Result: word]);
Предназначение: Прочитане на определен брой байтове от файл.
Действие: BlockRead прочита count (или по-малко) байта от файла f в паметта на
компютъра, започвайки от първия байт заеман от Buffer. Броят на действително
прочетените байтове се връща в параметъра Result (ако е зададен). Ако не е
зададен параметърът Result и са били прочетени по-малко байтове, от колкото е
зададено в Count, ще бъде индицирана входно/изходна грешка.
procedure BLOCKWRITE(f; var Buffer; count: word [;var Result: word]);
Предназначение: Записване на определен брой байтове във файл.
Действие: BlockWrite записва count (или по-малко) байта от паметта на компютъра,
започвайки от първия байт заеман от Buffer във файла f. Броят на действително
записаните байтове се връща в параметъра Result (ако е зададен). Ако не е
зададен параметърът Result и са били записани по-малко байтове, от колкото е
зададено в Count, ще бъде индицирана входно/изходна грешка.
function CHR(x: ShortCard): char;
Предназначение: Получаване на символ от зададен ASCII код.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта