92
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
Действие: x е целочислен аритметичен израз в интервала [0,255]. Резултатът е символ с
ASCII код x.
procedure CLOSE(var f [, TRUNCATE])
Предназначение: Затваряне на файл.
Действие: f е файлова променлива на типизиран или нетипизиран файл. Ако този файл е
бил отворен с APPEND, RESET, REWRITE или OPEN, се извършват необходимите
действия за затваряне на външния файл, с който е свързана файловата
променлива, след което връзката между външния файл и файловата
променлива се прекъсва. Ако е зададен TRUNCATE, то преди затваряне на
файла неговата дължина се намалява до текущата позиция на файла.
function COS(x: real): real;
Предназначение: Пресмятане на косинус.
Действие: Пресмята косинус от дадения в радиани параметър.
procedure DEC(var x [; n]);
Предназначение: Намаляване стойността на променлива.
Действие: x е променлива от дискретен (ordinal) тип, а n е необезателен целочислен
аритметичен израз. x се намалява с 1 или с n, ако n е зададено.
procedure DELETE(var s: string; ndx, count: ShortCard);
Предназначение: Премахване на подниз от низ.
Действие: Премахва (изтрива) count на брой символа от низа s започвайки от позиция ndx.
Ако ndx е по-голямо от текущата дължината на низа, не се извършва нищо. Ако
count + ndx е по-голямо от дължината на низа s, той просто се отрязва до
позиция ndx.
procedure DISPOSE(p {, CaseValue});
Предназначение: Унищожаване на динамична променлива.
Действие: p е променлива от тип указател, сочеща към динамична променлива. DISPOSE
унищожава тази динамична променлива, като връща паметта, заемана от нея за
повторно използване.
Ограничение: Вариантните константи трябва да бъдат същите, каквито са били, когато е
била заемана паметта чрез процедурата NEW.
function EOF[(var f)]: boolean;
Предназначение: Проверява ситуацията "край на файл".
Действие: f е файлова променлива. Ако не е указан параметър се подразбира
стандартният входен файл. За текстов файл резултатът е TRUE, ако е прочетен
последният символ от последния ред на текста или ако е достигнат символа край
на файл (ASCII код 26) и FALSE в противен случай. За типизиран файл резултатът
е TRUE, ако позиционирането във файла е след последния запис и FALSE в
противен случай. За нетипизиран файл резултатът е TRUE, ако позиционирането
във файла е след последния байт и FALSE в противен случай.
function EOLN[(var f: text)]: boolean;
Предназначение: Проверява ситуацията "край на ред".
Действие: f е файлова променлива от тип TEXT. Ако не е указан параметър, подразбира се
стандартният входен файл. Резултатът е TRUE, ако е прочетен последният
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта