Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
93
символ от реда (позиционирането във файла е върху EOLN маркер) или ако EOF(f) е
TRUE, а FALSE в противен случай.
procedure EXCL(var s: set; x)
Предназначение: Изключване на елемент от множество.
Действие: s е променлива от тип множество, а x е елемент от базовия тип на множеството.
Тази процедура изключва зададения елемент x от множеството s, т.е. EXCL(s, x)
е еквивалентно на s:= s - [x];
procedure EXIT(ProcedureName);
Предназначение: Форсира излизане от процедура (функция).
Действие: Предизвиква принудително излизане от процедурата (функцията), чието име е
зададено като параметър. При изпълнение на тази процедура се изпълняват
всички завършващи части (операторите след етикета EXIT до края на съответната
процедура) на процедурите (функциите), от които трябва да се излезе. Ако
указаната чрез параметъра процедура (функция) не е активна, в момента на
изпълнението на EXIT, индицира се грешка по време на изпълнение.
function EXP(x: real): real;
Предназначение: Пресмятане на експонента.
Действие: Връща експонента от x, т.е. EXP(x) = e
x
.
function FILEPOS(var f): LongInt;
Предназначение: Получаване на текущата позиция във файл.
Действие: f е файлова променлива. Резултатът е номера на текущия запис. За
нетипизирани файлове се дава броят на байтовете, намиращи се пред текущата
позиция на файла. Ако текущата позиция е в началото на файла, то FilePos е
равно на 0, а ако е в края на файла, т.е. EOF(f) = TRUE, то FILEPOS(f) = FILE-
SIZE(f).
Ограничения: Не може да бъде използвана с текстов файл. Файла трябва да бъде
отворен.
function FILESIZE(var f): LongInt;
Предназначение: Получаване на размера (дължината) на файл.
Действие: f е файлова променлива. Резултатът е от тип LongInt. Връща броя на
компонентите (записите за типизираните и байтовете за нетипизираните
файлове) на файла.
Ограничения: Не може да бъде използвана с текстов файл. Файлът трябва да бъде
отворен.
procedure FILLCHAR(var Src; count: Natural; ch: char);
Предназначение: Запълване на непрекъсната област от паметта.
Действие: FILLCHAR запълва със символа ch count на брой байта от непрекъсната област на
паметта, с начало Src.
procedure FILLWORD(var Src; count: Natural; W: word);
Предназначение: Запълване на непрекъсната област от паметта.
Действие: FILLWORD запълва с думата W count на брой думи от непрекъсната област на
паметта, с начало Src.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта