Приложение C. Описание на стандартните модули
111
procedure LineTo(newX, newY: word);
Действие: Рисува линия от текущото положение на курсора до дадените координати, които
могат да бъдат абсолютни или относителни в зависимост от зададения вид от
процедурата SetCoordType.
procedure MoveTo(newX, newY: word);
Действие: Премества графичния курсор на нова позиция. Координатите са абсолютни или
относителни в зависимост от зададения вид от процедурата SetCoordType.
function Ncolors: shortcard;
Действие: Връща броя на цветовете, които е позволено да се използват, 2 за висока
разделителна способност, 4 за средна, 16 за ниска, 16 за 40x25 цветен текстов
екран, 2 за 40x25 или 80x25 черно-бял текстов екран.
procedure Point(X, Y: word);
Действие: Рисува точка с координати X, Y. Координатите са абсолютни или относителни в
зависимост от зададения вид от процедурата SetCoordType.
function RelCoord: boolean;
Действие: Връща вида на използваните координати: TRUE при относителни и FALSE при
абсолютни.
procedure SetCoordType(relative: boolean);
Действие: Задава типа на координатите, които ще се използват в различните процедури -
абсолютни или относителни. Относителните координати са отместване от
текущото положение на курсора. Параметър TRUE задава относителни
координати.
procedure SetCharSet(pages: CharPgSet; addr: pointer);
Действие: Установява за ползване в графичен режим дефинираните от потребителя
символи, PAGES е множество, в което трябва да бъдат зададени номерата на
групите по 32 символа, чиято дефиниция ще се използва. Например: Следващия
отрязък от програма ни позволява да дефинираме 3 групи от по 32 символа
(група 0 - $00..$1F, група 6 - $C0..$Df и група 7 - $E0..$FF) и да ги използваме:
 ...
 var ChSetBuff: pointer;
begin
...
ChSetBuff:= AllctCharSet(3, true {/false});
DefineCharSet; {
процедура, написана от програмиста за
дефиниране на символите, например зареждане от дискета }
SetCharSet([0, 6, 7], ChSetBuff);
{ от този момент за изобразяване на символите в графичен режим
при използване на WRITE ще бъдат използвани символите,
дефинирани от потребителя }
...
procedure SetGRcolor(color: byte; mode: byte);
Действие: Установява цвят за рисуване (COLOR) и начин на рисуване (MODE). С
параметъра COLOR се установява цвят (число, допустимо според установения
видеорежим) за ползване от други процедури. С параметъра MODE се
установява начинът, по който трябва да се рисува всяка точка в зависимост от
заявеното и съществуващото състояние на тази точка върху екрана.
Стойностите, които mode може да приема, са от 0 до 13. Те представляват код,
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта