118
C.4. Описание на модула UniLEX
procedure UpCaseS(var s: string);
Действие: Превръща всички малки букви от латиницата, намиращи се в низа S, в главни.
procedure UpCaseSCyr(var s: string);
Действие: Работи като функцията UpCaseS, но освен латинските превръща в главни и
малките букви от кирилицата.
procedure LoCaseS(var s: string);
Действие: Работи като функцията UpCaseS, но вместо в главни превръща буквите в малки.
procedure LoCaseSCyr(var s: string);
Действие: Работи като функцията UpCaseSCyr, но вместо в главни превръща буквите в
малки.
function ScanFor(ch: char; const s; i: natural; l: integer): integer;
Действие: Търси символ в даден буфер (низ, пакетиран масив от байтове или символи).
Параметъра CH задава търсения символ, S - буфера, в който ще се търси, I -
началния елемент, от който ще започне търсенето, L - максималния брой
елементи, които трябва да се проверят. Ако L е по-голямо от нула, ще се търси
от текущия елемент нататък (към края на буфера). А ако L е по-малко от нула -
в обратна посока. Резултатът от функцията е число, показващо след колко
елемента е намерен търсения символ, т.е. при 0 е намерен на място I, при 1 - на
място (I+1), и т.н. Резултатът е отрицателен, ако е търсено е било в обратна
посока (т.е. ако L е отрицателно или с други думи знака на резултата съвпада
със знака на параметъра L). Ако елементът не е намерен, функцията връща
стойността на параметъра L. Най-просто резултатът от функцията трябва да
бъде интерпретиран така: ако той е различен от L, следователно търсеният
символ е намерен на място I + резултата от функцията.
function ScanNotFor(ch: char; const s; i: natural; l: integer): integer;
Действие: Търси символ, различен от дадения, в поле от паметта. Работи аналогично на
функцията ScanFor, но търси символ, не съвпадащ с дадения.
function Compare(l: natural; const s; si: natural; const d; di: natural): natural;
Действие: Сравнява съдържанието на две полета от паметта (низове, пакетирани масиви от
байтове или символи). Параметърът L задава броя на байтове които трябва да
бъдат сравнени. S и D задават съответно първото и второто поле от паметта,
които ще се сравняват. SI и DI задават началния индекс, от който ще започне
сравняването съответно в първото и във второто поле. Резултатът е броя на
байтовете, които съвпадат от двете полета. В частност той е равен на L при
еднакви полета и нула при се различаващи се с първите си байтове.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта