Приложение C. Описание на стандартните модули
117
число (например ABC1234 или --1234). Водещите интервали се пропускат. Ако
числото е реално, може да не настъпи грешка. Например 123.45 ще бъде
анализирано като 123, параметърът E = 3. Но ако е написано .123, ще се даде
грешка.
function GetReal(const S; i: word; l: word; var e: word): Real;
Действие: Аналогично на функцията GetInteger, с тази разлика, че тази функция превръща
символното представяне на реално число (по синтаксиса на UniPascal) във
вътрешно.
procedure Real2Str(R: real; W: Natural; var S: string[79]);
Действие: Обратна на GetReal. Превръща реално число от вътрешно представяне в
символно. За символното представяне се изисква да има зададен от W
брой цифри след десетичната точка. Общата дължина на резултатния низ
S е толкова, колкото е необходимо. Тази процедура работи като
стандартната процедура WRITE(R:0:W), но не над текстов файл, а над
низа зададен чрез параметъра S.
procedure Exp2Str(R: real; W: Natural; var S: string[15]);
Действие: Аналогично на Real2Str, но символното представяне се прави в експоненциална
форма. W задава броя на символите (цифри, точка, порядък, знак), които
трябва да съдържат символното представяне. Минималната стойност на W е 8, а
максималната - 15 (както и при използване на WRITE(R:W)).
procedure Int2Str(Value: LongInt; var s: string[11]);
Действие: Аналогично на Real2Str, но се превръща цяло число в неговото символно
представяне. В символното представяне има толкова позиции, колкото са му
необходими, но максимумът е 11 (10 цифри и знак).
procedure Long2Str(Value: LongWord; var s: string[8]);
Действие: Аналогично на Int2Str, но се превръща цялото число от двойна дума в неговото
символно представяне в шестнадесетична бройна система. В символното
представяне има 8 символа, по един за всеки полубайт на двойната дума.
procedure Word2Str(Value: word; var s: string[4]);
Действие: Аналогично на Long2Str, но се превръща цялото число от дума, а не от двойна
дума. В символното представяне има 4 символа.
procedure Byte2Str(Value: byte; var s: string[2]);
Действие: Аналогично на Long2Str, но се превръща цялото число от байт, а не от двойна
дума. В символното представяне има 2 символа.
function UpCaseCyr(ch: char): char;
Действие: Работи като стандартната функцията UpCase, но освен латинските превръща в
главни и малките буквите от кирилицата.
function LoCase(ch: char): char;
Действие: Работи като стандартната функцията UpCase, но вместо в главни превръща
буквите в малки.
function LoCaseCyr(ch: char): char;
Действие: Работи като функцията UpCaseCyr, но вместо в главни превръща буквите в
малки.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта