1. Основни понятия в UniPascal
11
 CharConst } |
'""' | "''".
ASCII_8 =
Digit | Letter |
'!'| '"'| '#'| '$'| '%'| '&'| "'"| '('| ')'|
'*'| '+'| ','| '-'| '.'| '/'| ':'| ';'| '<'|
'='| '>'| '?'| '*'| '['| '\'| ']'| '^'| '_'|
' '| '{'| '|'| '}'| '~'...
Тук ASCII_8 означава символ от осем битовия набор ASCII, като е желателно да
не се използват управляващи символи (с кодове по-малки от 32). Ако това се налага, те
трябва да се записват като се използва #n. Например: "Този низ съдържа  " #13
" и  " #10
1.7. Коментари
Коментар се нарича произволна последователност от символи, заградена с
фигурни скоби { и } или от двойките символи (* и *). Коментар може да се постави на
всяко място в програмата, където може да се постави разделител.
Коментарите са предназначени за записване на произволни пояснения в
програмата и се игнорират от компилатора, без да оказват някакво влияние на
програмата. В Pascal коментари се пишат лесно. Препоръчва се възможно по-честото
им използване.
При написването на коментар трябва да се спазват следните правила:
*
коментарът трябва да бъде ограден с еднакъв тип коментарни скоби, т.е.
не може да започнете коментар с фигурна скоба и да го завършите с *) и
обратно;
*
ако коментарът е ограден с фигурни скоби, в него не може да се среща
затваряща фигурна скоба;
*
ако коментарът е ограден с (* и *), в него не може да се среща
последователността *);
*
не може да се пишат вложени коментари;
*
ако коментарът започва със символа "$", то това е специален коментар и
служи за управление на работата на компилатора. Например {$I+};
*
тъй като в UniPascal на програмиста е разрешено да записва текста на
програмата в няколко файла, то всеки коментар трябва да се намира изцяло
в един файл.
Синтаксис:
Comment =
('{' { ASCII_8 } '}') |
('(*' { ASCII_8 } '*)').
Примери за правилни коментари:
{ Това е един правилен коментар }
(* А това е друг такъв *)
{ Символите *) могат да се напишат, като те влизат в коментара }
(* А в този коментар може да
ползваме 
фигурните скоби { и }, защото коментарът е ограден с другия вид коментарни скоби *)
{ $ този коментар започва с интервал, а не с $ }
Примери за неправилни коментарии:
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта