2. Обща структура на програмата
13
2. Обща структура на програмата
Всяка програма на UniPascal се състои от заглавие (Program Heading), списък на
използваните в програмата външни модули (Uses Clause) и блок (Block).
Program =
ProgramHeading
 UsesClause
Block '.'.
Блокът се състои от два основни раздела (части): раздел за описание на
обработваните данни (Declarations) и раздел за задаване на действията над тези данни.
В раздела за описание се описват всички използвани от програмата (процедурата или
функцията) идентификатори. Те могат да бъдат етикети, константи, типове,
променливи, процедури и функции. За разлика от стандартния Pascal в UniPascal
последователността на различните раздели за описание не е фиксирана. Единственото
ограничение е всеки идентификатор да бъде описан преди да се използва.
Block =
[ Declarations ]
'begin'
  Statement { ';'
  Statement }
'end'.
Declarations =
{ { LabelDeclaration } |
 { ConstDeclaration } |
 { TypeDeclaration } |
 { VarDeclaration }  |
 { PFDeclaration }  }.
2.1. Заглавие на програмата
В заглавната част на програмата се дава нейното име и могат да се изброят
стандартните външни файлове, с които тя ще взаимодейства.
ProgramHeading =
'program' Ident [ '(' IdentList ')' ] ';'.
По-подробно описание на списъка от идентификатори, ограден със скоби, след
името на програмата (списъка от външни файлове) се дава в главата 'Стандартни
файлове'.
2.2. Раздел за описание на етикети
Всеки оператор може да бъде предшестван от етикет. За разлика от някои други
езици за програмиране (например FORTRAN) всеки етикет, преди да се използва в
тялото на блока, трябва да бъде описан в раздела за описание на етикети. Този раздел
започва с ключовата дума LABEL, последвана от списъка на използваните етикети и
завършва с ;. Етикет в Pascal може да бъде само цяло число в диапазона от 0 до 9999.
В UniPascal като етикет може да се използва и идентификатор.
Label =
Ident | IntConst.
LabelDeclaration =
'label' Label { ',' Label } ';'.
Етикетът EXIT е резервиран и не може да се описва в раздела за описание на
етикети. Използването му предизвиква специално действие в тялото на процедурата,
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта