38
6.1. Прости оператори
6. Оператори
Операторите са градивните елементи, чрез които се описва алгоритъма за
обработка на данните. Пред всеки оператор може да бъде поставен етикет, който се
използва за безусловно предаване на управлението чрез оператора за преход.
Операторите във всеки блок се обединяват в общ раздел, наречен раздел за оператори.
Общият вид на операторите е:
Statement =
[Label ':'] ( SimpleStatement |
              StructStatement ).
Label е етикет (идентификатор или цяло число), описан в секцията за етикети.
Операторите в Pascal се делят на прости (Simple) и съставни или структурирани
(Structured). Символът ; (точка и запетая) не е част от оператора, а е разделител между
операторите. Това трябва добре да се запомни, за да не се допускат грешки.
6.1. Прости оператори
Прости се наричат тези оператори, които не включват в себе си други оператори
на Pascal.
SimpleStatement =
EmptyStatement | Assignment |
ProcedureCall | GotoStatement.
6.1.1. Празен оператор
EmptyStatement =
.
Празният оператор (EmptyStatement) не съдържа никакви символи и не оказва
никакво влияние на работата на програмата. Поради това е възможно поставяне на ;
след всеки оператор (дори няколко ;), без това да влияе на програмата. Единственият
случай, в който трябва да се внимава, е - никога пред ключовата дума ELSE да не се
поставя ';', защото по този начин завършваме оператора IF преди ELSE частта.
6.1.2. Оператор за даване на стойност
Операторът за даване на стойност се използва за промяна на стойност на
променлива или за указване на резултата на функция.
Assignment =
(VariableRef | FuncIdent) ':=' Expression.
VariableRef =
VarTypeCast |
(QualIdent {'.' Ident | '^' |
'[' Expression {',' Expression} ']'}).
FuncIdent =
Ident.
Под FuncIdent се има предвид идентификатор на функция. иявата и дясната част
на оператора за даване на стойност трябва да бъдат от съвместими типове.
6.1.3. Оператор за активиране на процедура
Операторът за активиране на процедура се състои от името на самата
процедура, която трябва да бъде активирана. Ако тази процедура има параметри, то
името й трябва да бъде последвано от списък от фактически параметри.
ProcedureCall =
QualIdent [ ActualParamList ].
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта