104
C.1. Описание на модула UniCRT
procedure ClrEol;
Действие: Изтрива (т.е. записва вместо тях интервал) всички символи от текущата позиция
на курсора до края на реда, без да придвижва самия курсор.
procedure ClrEos;
Действие: Изтрива всички символи от текущата позиция на курсора до края на екран, без
да придвижва самия курсор.
procedure ClrScr;
Действие: Изтрива екрана и поставя курсора в горния ляв ъгъл.
procedure Delay(ms: cardinal);
Действие: Изчаква указаните чрез параметъра брой милисекунди.
function GetColor: ShortCard;
Действие: Резултат от тази функция е текущият атрибут, с които се изписват символите на
екрана. Той има същия смисъл, както и за процедурата SetColor.
procedure GotoXY(X, Y: ShortCard);
Действие: Придвижване на курсора на екрана на позиция с координати (X, Y). Горния ляв
ъгъл на екрана е с координати (1, 1), като X координатата нараства надясно, а Y
координатата надолу.
function KeyPressed: boolean;
Действие: Връща TRUE, ако от момента на последното четене от клавиатурата до момента
на нейното активиране е бил натиснат клавиш. С други думи проверява дали
буферът на клавиатурата не е празен.
procedure PassCrsr(size: ShortCard);
Действие: Превключва пасивния курсор (този, който се появява, когато не се чете от
клавиатурата, т.е. докато програмата работи) в един от възможните размери: 0
- няма видим курсор. 1, 2, 3, 4 - курсора е с размер съответно 
1
/
4
, 
2
/
4
, 
3
/
4
 и
4
/
4
 от пълната си големина. По премълчаване този курсор е невидим (0).
procedure PlayMelody(var Melody);
Действие: Изсвирва цяла мелодия. Мелодията е съставена от последователност от ноти
(виж описанието на PlayNote). Всеки елемент на последователността е или нота
(заемаща 3 байта) или команда за смяна на тембъра или край (един байт). Ако
елементът е нота, то първият байт е номерът на нотата, вторият -
продължителността на нотата, а третият - продължителността на паузата след
нотата. Смяната на тембъра се задава със един байт, имащ стойност от $F8 до
$FE, отговарящ съответно на тембър от 1 до 7. Край на мелодията е се задава с
байт със стойност $FF.
procedure PlayNote(Note, Tembr: ShortCard; length: cardinal);
Действие: Изсвирва нота. Note е номер на нота от 0 до 72. На номер 0 - съответства пауза,
на номера от 1 до 72 съответстват нотите, като на 29 съответства нота иА от
първа октава. Tembr е от 1 до 7 и се интерпретира като тембър. Length е
продължителност на звучене на нотата в единици от 1.536 милисекунди.
function ReadKey: char;
Действие: Изчаква за натискане на клавиш и връща неговия код. Кодовете на клавишите са
описани в приложението "Сведения за клавиатурата и екрана на Пълдин".
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта