Приложение C. Описание на стандартните модули
105
function ScrXsize: byte;
Действие: Връща хоризонталния размер на екрана, т.е. колко символа има на ред.
function ScrYsize: byte;
Действие: Връща вертикалния размер на екрана, т.е. колко са редовете.
procedure SetColor(Attribute: ShortCard);
Действие: Задава нов цвят за символите, които ще бъдат записвани впоследствие на
екрана. Тази процедура не извършва нищо, ако се използва на Пълдин 601. Тя
работи само на Пълдин 601A/601М и то само ако е избрано цветно
изображение с 40 символа на ред. Цветовете, които могат да се използват, са
описани чрез константи. Основното правило е, че цветът на буквите може да
бъде само от първите 8 цвята, а цветът на фона - от всички 15 цвята. Задаването
на цветен атрибут се определя по формулата 16 * цвят на буквата + цвят на
фона. Ако е необходимо мигащо изображение, добавете към така получения
атрибут константата Blink.
procedure TextMode(Mode: ShortCard);
Действие: Превключва екрана в един от следните режими: черно-бяло изображение с 40
символа на ред; черно-бяло изображение с 80 символа на ред; цветно
изображение с 40 символа на ред. Като фактически параметър използвайте
една от следните експортирани константи:
*
BW40 = 0; 
{ черно-бяло изображение 40x25 }
*
BW80 = 4; 
{ черно-бяло изображение 80x25 }
*
CO40 =  5; 
{ цветно изображение 40x25 }
function WhereX: ShortCard;
Действие: Връща текущата X позиция на курсора, т.е. номерът на колоната, на която се
намира той.
function WhereY: ShortCard;
Действие: Връща текущата Y позиция на курсора, т.е. номерът на реда, на който се
намира той.
C.2. Описание на модула UniDOS
Модулът UniDOS предоставя средства за удобно използване на възможностите
на операционната система за работа с файловете.
Експортират се следните константи, представящи маските за обработка на
атрибутите на файл:
*
ReadOnly =
$01;
Файлът е само за четене;
*
Hidden =
$02;
Файлът е скрит;
*
SysFile =
$04;
Файлът е системен;
*
VolumeId =
$08;
Обозначение за идентификатор на дискета;
*
Directory=
$10;
Поддиректория;
*
Archive =
$20;
Бил ли е файла архивиран;
*
AnyFile =
$3f;
Маска за откриване на какъв да е файл.
Експортират се и следните типове, необходими за някои от процедурите и
функциите:
type PathStr = string[79];
 ComStr = string[127];
 DirStr = string[67];
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта