106
C.2. Описание на модула UniDOS
 NameStr = string[12];
 ExtStr = string[4];
 SearchRec = packed record
 Name:
packed array [1..11] of char;
 Attr:
byte;
 tmp:
packed array [1..10] of byte;
 Time:
longint;
 StClust: word;
 FLen:
longint;
 Buff:
packed array [1..$19] of byte;
 end { SearchRec };
 DateTime = record
 Year, Month, Day,
 Hour, Min, Sec: word;
 end { DateTime };
След всяко изпълнение на процедура или функция трябва да се проверява с
помощта на функцията DOSerr за настъпилите грешки (кодовете на грешките са дадени
в приложението за входно изходни грешки) .
procedure ChDir(const s: string);
Действие: Задава нова текуща поддиректория.
function DiskFree(drv: byte): longint;
Действие: Връща броят на свободните байтове на носителя, поставен в устройство с
номер, даден като параметър. Номерата на устройствата са 0 - текущото
устройство, 1 - устройство A:, 1 - B: и т.н.
function DosErr: word;
Действие: Връща кода на грешката на последната използвана процедура или функция от
този модул.
function DosVers: word;
Действие: Връща версията на операционната система. Старшият байт съдържа главната
(major) версия, а младшия байт - подверсията (minor).
procedure Erase(const s: string);
Действие: Изтрива файл, чието име е дадено като параметър. Тази процедура връща код
на грешка чрез IOresult, а не чрез DOSerr.
Ограничение:Файлът не трябва да бъде отворен в този момент.
procedure ErrText(var s: ComStr);
Действие: Дава текстът на грешката на последната използвана процедура или функция от
този модул в параметъра s. Кодът на грешката трябва да бъде по-малък от 128
(т.е. грешка от операционната система). Ако е по-голям от 128, то това е код на
грешка на файловата система на UniPascal. Нито една от процедурите в модула
UniDOS не предизвиква грешка на файловата система на UniPascal.
procedure FindFirst(const Path: PathStr; Attr: word; var F: SearchRec);
Действие: Търси първия файл, чието име отговаря на името, зададено в Path. Attr е
маската, с която трябва да се търсят файловете. Например нека искаме да
намерим файл с име MYFILE. Независимо дали за операционната система той е
само за четене (read only) или не е. Освен това не се интересуваме от суфикса
на името. Трябва да зададем като параметър Path = 'MYFILE.*' и ATTR = Re-
adOnly. А ако искаме да намерим всички файлове, чиито имена започват с A,
ще трябва да зададем Path = 'A*.*' и ATTR = AnyFile. В параметър-
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта