Приложение C. Описание на стандартните модули
107
променливата F ще бъдат върнати: името на намерения файл, неговите атрибути и
т.н. Променливата F трябва да се запази (да не се променя), за да може да се
използва за последващо търсене чрез процедурата FindNext. Ако търсения файл е
намерен, то DOSerr ще върне 0, а ако не е намерен, ще върне номер на грешката
поради която не е намерен.
procedure FindNext(var F: SearchRec);
Действие: Тази процедура се използва за търсене на следващо срещане на файл, след
като вече е използвана процедурата FindFirst. Действието й е аналогично на Find-
First, но не е необходимо да се задават името и атрибутите, тъй като вече са
зададени при активирането на FindFirst. Като параметър F трябва да бъде
зададена същата променлива (от тип SearchRec), която е била зададена при Find-
First. Например нека да отпечатаме съдържанието на директорията, т.е. искаме
да реализираме командата DIR на операционната система. Тогава фрагмент от
програмата, която намира имената на всички файлове е:
...
var F: searchrec;
begin
...
FindFirst('*.*', AnyFile, F);
while DosErr = 0 do begin
{ обработваме, докато се намира }
WriteDirEntry(f);
{ отпечатване на името на файла }
FindNext(F);
{ намиране на следващия файл }
end { while };
...
end.
Тук не даваме текста на процедурата WriteDirEntry, а на мястото на точките се
намират други части от програмата.
procedure GetDir(drv: byte; var s: DirStr);
Действие: Записва в променливата s пътя на текущата поддиректория за устройство drv.
procedure GetFAttr(const s: string; var Attr: word);
Действие: Връща в Attr атрибута на файла с име, дадено в s. За по удобно обработване на
атрибута може да се използват експортираните константи.
Ограничение:  Файлът не трябва да бъде отворен в този момент.
procedure GetFtime(const s: string; var Time: longint);
Действие: Връща в Time времето (датата и часа), когато файлът е бил модифициран за
последен път. За обработка може да се използва процедурата UnpackDT.
Ограничение: Файлът не трябва да бъде отворен в този момент.
procedure MkDir(const s: string);
Действие: Създава поддиректория с име и път, зададени в s.
procedure PackDT(var T: DateTime; var p: longint);
Действие: Пакетира времето, подготвяйки го за SetFtime.
procedure Rename(const old, new: string);
Действие: Преименуване на файл със старо име old и зададено ново име new. Тази
процедура връща грешките си чрез IOresult, а не чрез DOSerr. Файлът, който
ще се преименува, не трябва да бъде отворен в момента.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта