10. Използване на UniPascal на микрокомпютъра Пълдин
61
10. Използване на UniPascal на микрокомпютъра Пълдин
За да изпълните програма на UniPascal на микрокомпютъра Пълдин е
необходимо първо да въведете текста на програмата в компютъра и да запазите този
текст като обикновен текстов файл. За това Вие може да използвате някакъв текстов
редактор (например UniED).
След като имате текста на програмата, записан в текстов файл, трябва да
стартирате компилатора на UniPascal, като му укажете името на текстовия файл, в който
се намира Вашата програма. Компилаторът има за задача да създаде изпълнима
програма от Вашия текст, т.е. той ще създаде файл със суфикс .pgm, който
представлява програма, която може да се изпълни на микрокомпютъра Пълдин
601/601А/601М. Ако се налага, може да пренасочите стандартния изход към някой
файл (ако имате много грешки по време на компилация).
Например за да 'пуснете' програмата:
program Hello(output);
begin
writeln('
Здравей!
');
end.
е необходимо да извършите следните стъпки:
*
въведете дадения по-горе текст с текстовия редактор и запишете резултата
от работата си във файла hello.pas;
*
на командната линия на UniDOS напишете upc hello. По този начин ще
компилирате програмата си и в резултат ще получите файла hello.pgm;
*
на командната линия на UniDOS напишете hello. Така Вие ще изпълните
програмата.
Ето какво ще бъде написано (приблизително) на екрана на компютъра, при
компилация на програмата HAN (задача за преместване на ханойските кули) намираща
се на дистрибутивната дискета:
A:\>upc han
UniPascal compiler Version 1.60 (c) 1989, 90 Software R&D Lab., Sofia
    han.pas( 29) HAN   s0
    han.pas( 30) UNICRT  u1
    han.pas( 61) PREPDISK p2
    han.pas( 73) MOVEDISK p3
    han.pas( 75)  SHOWMOVE p4
    han.pas( 128) MOVEDISK
    han.pas( 141) GETNDISK p5
    han.pas( 144)  HELPUSER p6
    han.pas( 152) GETNDISK
    han.pas( 172) HAN   (1293)
Successful compilation. 212 lines, 1293 bytes code.
Program compiled as han.pgm
Текстът на програмата се състои от 212 реда. Генерираният за нея код е с
дължина 1293 байта (без да се включва кода за модула UniCRT). Компилаторът дава на
всеки сегмент уникален номер, а на всяка процедура (функция) друг уникален в
рамките на сегмента номер. На главната програма е даден сегмент № 0 (s0). Модулът
UniCRT се използва като сегмент № 1 (u1). Процедурата PREPDISK е компилирана под
№ 2 (p2), в текстът на програмата започва от ред 61. Процедурата MOVEDISK има № 3.
В текста на програмата тя започва от ред 73. В нея има вложена процедура SHOWMOVE
с № 4, започваща от ред 75. Тялото на процедурата MOVEDISK започва от ред 128 и
т.н. Тялото на главната програма започва от ред 172. На последния ред е написано името
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта