62
10.1. Стандартни суфикси на файловете
на файл, в който е записан резултатът от компилацията (генерираният от компилатора
код на програмата) - HAN.PGM.
За да изпълните коя да е от примерните програми (дадени на дистрибутивната
дискета) трябва само да я компилирате, тъй като текстът й вече е въведен.
10.1. Стандартни суфикси на файловете
При работа с UniPascal се използват следните стандартни суфикси (разширения)
на имената на файловете:
*
.PAS Това е суфикс, който компилаторът автоматично добавя към името
на текстовия файл, който сте дали за компилация (ако не сте дали никакъв
суфикс). Затова обикновено текстовете на програмите в UniPascal
завършват на .pas;
*
.PGM Когато компилирате програма, файлът, в които се записва
генерирания за нея код, получава името на програмата (дадено след
ключовата дума 'program') със суфикс .pgm;
*
.SYM Такъв суфикс получават всички interface части на модулите, които
компилирате;
*
.BDY Това е суфикс, който се поставя на implementation частите на модулите,
които компилирате.
10.2. Задавани от командната линия параметри
При стартиране на компилатора от командната линия на UniDOS трябва да
зададете поне един параметър и това е името на файла, който ще компилирате. Освен
него може да дадете и други параметри. Всеки параметър трябва да започва с
наклонена черта (/) или минус (-). Компилаторът възприема следните параметри:
/Dxxx
дефиниране на символи, управляващи условната компилация. В този
параметър xxx е име на символа за условна компилация, който искате
да дефинирате. Задаването на всеки такъв символ е еквивалентно на
написването на един ред преди текста на програмата, съдържащ {$De-
fine xxx};
/Uxxx
тук xxx е списък от пътища (paths), по които компилаторът ще търси
компилираните interface части (*.SYM - файловете) на използваните от
програмата модули;
/Ixxx
с xxx е означен списък от пътища, по които компилаторът ще търси
всички файлове, зададени в директивата за включване на файл - {$I
fname};
/Oxxx
този параметър е аналогичен на /Ixxx, но тук се задават пътища за
търсене на файловете за свързване - {$L fname};
/Lxxx
тук xxx е името на библиотеката, която ще се използва. Името се
задава изцяло (включително и пътя). По премълчаване е \SYSTEM.UPL;
/Txxx
тук xxx е пътя (path), където компилатора трябва да създаде работен
файл (необходим по време на компилация);
/Sxxx
път, където да бъде създаден .SYM файлът, който се получава в
резултат от компилацията на interface частта на модул;
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта