10. Използване на UniPascal на микрокомпютъра Пълдин
63
/Bxxx
път, където да бъде създаден .BDY файлът, който се получава в
резултат от компилацията на implementation частта на модул;
/Pxxx
път, където да бъде създаден .PGM файлът, който се получава в
резултат от компилацията на програма;
/Cxxx
този параметър задава едновременно и трите параметъра /Sxxx,
/Bxxx и /Pxxx;
/W-|+
по премълчаване се подразбира /W-. Ако е зададено  /W+,
компилаторът очаква натискане на ENTER или ESC след всяка грешка.
Ако изходния файл е пренасочен, обяснителният текст за грешката не
се появява на екрана (тя се отпечатва в изходния файл);
/$x-|+
задаване началното състояние на превключваема директива. Тук 'x' е
буква от една от превключваемите директиви. Началното състояние на
указаната директива се установява в зависимост от знака: при '+' е
включена, а при '-' е изключена;
*xxx
този параметър не започва с / или -, а с * и задава името xxx на
конфигуриращия файл, който трябва да се използва от компилатора.
Този параметър не може да бъде поставен в конфигуриращ файл.
Във всички случаи, ако не е зададен път или списък от пътища, се подразбира
текущата директория. Ако се задава списък от пътища, компилаторът търси
необходимите му файлове в последователността, в която е даден списъка. Отделните
елементи от списъка се разделят с ';'. В текущата директория се търси само, ако
необходимият файл не е намерен в зададените от списъка пътища. Ако искате да бъде
търсено първо в нея, необходимо е да я включите в списъка. Например
/I;c:\work;d:\inc... или /I.;c:\work;d:\inc... (тъй като празно име или '.' обозначава
текущата директория).
10.3. Конфигуриращ файл
При стартирането си компилаторът проверява за наличието на конфигуриращия
файл UPC.CFG в текущата директория, а ако там го няма, и в тази, в която се намира
самия компилатор. Ако бъде намерен (файлът UPC.CFG), компилаторът прочита от
него параметрите (тези, които се задават от командната линия). Конфигуриращият
файлът трябва да бъде обикновен текстов файл, като всеки параметър трябва да бъде
записан на отделен ред. Едва след това се проверяват параметрите от командната
линия. Параметрите от командната линия имат приоритет пред параметрите, прочетени
от конфигуриращия файл. Това означава, че ако към компилатора е зададен някакъв
параметър и в конфигуриращия файл, и от командната линия, то е валиден зададеният
от командната линия.
10.4. Свързване на модули. Библиотека и нейното използване
В UniPascal свързването на програмата с използваните от нея модули става по
време на изпълнение, независимо къде се намира техният (на модулите) компилиран
код. Физически кодът на всеки модул може да се намира или в отделен файл с името
на модула и суфикс .BDY или в библиотеката (SYSTEM.UPL) или в един файл заедно с
програмата.
Добавянето на модули към програма или към библиотеката се извършва с една
и съща програма  UPL. Това е така, защото в UniPascal програмата е всъщност
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта