64
10.4. Свързване на модули. Библиотека и нейното използване
библиотека, в която първият модул е изпълним. Поради това към една програма може
да се свържат модули, които тя не използва явно или изобщо не използва.
Библиотеката (и програмата) е файл, в който са записани множество от модули.
В нея могат да бъдат записани както описателните части на модулите, така и
реализационните им части.
Записването (добавянето) и изключването на модул от библиотеката
(програмата) се извършва с помощта на програмата UPL.
Програмата UPL има следните параметри: първият от тях е име на библиотеката
(или програмата), а следващите параметри могат да бъдат следните:
+xxx
Където xxx е име на файла, в който е записан модулът, добавящ се
към библиотеката. При указан суфикс .SYM се добавя само
описателната част. При суфикс .BDY - само реализационната част . Ако
не е указан суфикс, се добавят и двете части или само тази, която е
необходима. С други думи, ако в библиотеката вече се намира
описателната част на модула, добавя се само реализационната, и
обратно;
-xxx
Където xxx е името на модула, който се изтрива от библиотеката;
*xxx
Където xxx е името на модула, който се изважда от библиотеката. Под
изваждане се разбира създаване на файл с необходимия суфикс,
записване на съдържанието на модула в този файл и изтриване на
модула от библиотеката;
/m
Дава списък на наличните в библиотеката модули;
/s
Същото като /m, но освен това дава информация за отделните
сегменти (овърлеи);
/p
Същото като /s, но дава информация и за всяка процедура поотделно.
Ако на UPL се зададе само име на библиотека (или програма), дава се списък на
наличните модули, сегменти и процедури в библиотеката или програмата.
Ако не й се зададе нито един параметър, програмата UPL изписва помощно
съобщение за начина на използването й.
Пример: разпечатка от използването на програмата UPL върху себе си, т.е.
изпълнение на командата:
A:\>upl upl
UniPascal Librarian/Linker. version 1.53. (c) 1990 Software R&D Lab., Sofia.
Information for all modules in upl.pgm
module: UPL (1, 3.Feb.1991 14:58:48), 1 seg.
                          
 брой на сегментите в модула
дата и време на компилиране
версия на модула
име на модула
 seg UPL No 0/$00 Sz 7944/$1f08 ($18eb/$061d/$0000), 34 procedures.
              
  брой процедури
       големина на таблицата за преместване
   големина на константите
големина на Y код
обща големина на сегмента
номер на сегмента
име на сегмента
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта